Topic Traditional Products – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Tại sao việc cho trẻ tìm hiểu về các sản phẩm truyền thống lại quan trọng? Hãy cùng trả lời câu hỏi này với phần trả lời mẫu band 8+ từ IELTSITY nhé!

Topic Traditional Products

1. Why is it important for children to learn about traditional products? 

Well, I think it is important because it is the only way we can keep those things from dying out in the future. It is children who are going to take responsibility for preserving their traditional products so I don’t think it’s going to work if they don’t really understand the value of their work.

Say, in Vietnam, if all children get to learn about the history and the origin of traditional unique products, such as Ao dai – our traditional costume or Banh Chung, through a compulsory subject at school, they will not only learn to take pride in those things but also develop a profound understanding about the cultural values that are often associated with those things and only then will they truly be motivated to take action and to take responsibility for preserving those things.

Bản dịch:

Chà, tôi nghĩ nó quan trọng vì đó là cách duy nhất chúng ta có thể giữ cho những thứ đó không bị lụi tàn trong tương lai. Chính trẻ em sẽ phải chịu trách nhiệm bảo quản các sản phẩm truyền thống của mình nên tôi không nghĩ sẽ có hiệu quả nếu các em không thực sự hiểu chúng làm việc đó vì mục đích gì.

Chẳng hạn, ở Việt Nam, nếu tất cả trẻ em được tìm hiểu về lịch sử, nguồn gốc các sản phẩm truyền thống đặc sắc như áo dài – trang phục truyền thống hay Bánh Chưng thông qua một môn học bắt buộc ở trường, các em sẽ không chỉ học cách tự hào về những điều đó mà còn có sự hiểu biết sâu sắc về những giá trị văn hóa thường gắn liền với những điều đó và chỉ khi đó họ mới thực sự có động lực hành động và có trách nhiệm bảo tồn những điều đó.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • die out (v) chết, biến mất (n) trách nhiệm
 • origin (n) xuất xứ
 • traditional costume (n) trang phục dân tộc
 • compulsory (adj) bắt buộc
 • take pride in (v) tự hào
 • profound (adj) sâu sắc
 • cultural value (n) giá trị văn hoá
 • be motivated to V (adj) được tiếp động lực để làm gì

 

2. Why do people like to buy imported products?

I think the reason behind this tendency is that people often bear in mind the thought that the products made from other country are more modern and they are more well-made and more durable, they have these technologies that are superior compared to their home country.

For example in Vietnam people often like to purchase products or in the most to be more specific cars that are made from Japan or from Germany or America because the we often thought of ourselves our country as a underdeveloped countries although we are a developing countries so when we when we look at products produced overseas from developed countries, we often think highly of them and would more likely to buy those things compared to a car from Vinfast car manufacturing, automotive company from Vietnam.

Bản dịch:

Tôi nghĩ lý do đằng sau xu hướng này là mọi người thường có suy nghĩ rằng các sản phẩm được sản xuất từ ​​nước khác hiện đại hơn và được sản xuất tốt hơn, tôi đoán và được sản xuất tốt và họ có những công nghệ vượt trội hơn so với đất nước của họ.

Chẳng hạn ở Việt Nam người ta thường thích mua sản phẩm hoặc đặc biệt hơn là những chiếc ô tô được sản xuất từ ​​​​Nhật Bản hoặc từ Đức hoặc Mỹ vì chúng tôi thường nghĩ đất nước mình là một nước kém phát triển mặc dù chúng tôi là một nước đang phát triển. Khi chúng ta nhìn vào những sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài từ các nước phát triển, chúng ta thường đánh giá cao chúng và có nhiều khả năng mua những thứ đó hơn so với một chiếc ô tô gặp tôi đoán là công ty sản xuất ô tô Vinfast, 1 công ty ô tô từ Việt Nam.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • bear in mind (v) nhớ, nghĩ
 • durable (adj) bền
 • superior (adj) vượt trội
 • underdeveloped (adj) kém phát triển
 • think highly of (v) nghĩ tốt, đánh giá cao
 • be likely to V (adj) có nhiều khả năng làm gì
 • manufacture (v) sản xuất
 • automotive (n) xe ô tô

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic Traditional Products đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

 

Bài viết liên quan