Lưu trữ của tác giả: Đỗ Hằng

Topic MONEY – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Hôm nay hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi dưới đây của chủ đề...

Topic JOB SATISFACTION – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Hôm nay hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi dưới đây của chủ đề...

Topic Old and Young- câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Hôm nay hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi dưới đây của chủ đề...

Topic HAPPY CHILDREN – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Hôm nay hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi dưới đây của chủ đề...

Topic TOURISM – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Hôm nay hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi dưới đây của chủ đề...

Topic Learn – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Hôm nay hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi dưới đây của chủ đề...

Describe your daily routine that you enjoy – Speaking part 2

Hãy cùng IELTSITY giải đề speaking này nhé: Describe your daily routine that you enjoy!...

Describe an interesting old person you have met – Speaking part 2

Hãy cùng IELTSITY giải đề speaking này nhé: Describe an interesting old person you have...

Topic TV SHOWS – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Hôm nay hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi dưới đây của chủ đề...

ĐÁP ÁN CAMBRIDGE IELTS 19 – An inquiry into the existence of the gifted child

Giải đề Cambridge IELTS 19, Test 2, Reading Passage 3: An inquiry into the existence...