Test online

Tổng hợp các bài test Ielts đầu vào và tài liệu hỗ trợ thi Ielts bao gồm đề thi, đáp án, và cách giải chi tiết

BÀI MẪU CAMBRIDGE IELTS 18 – WRITING TEST 4

Cùng IELTSITY tìm hiểu bài mẫu Ielts Cambridge 18 – Writing test 4 (bao gồm...

BÀI MẪU CAMBRIDGE IELTS 18 – WRITING TEST 3

Cùng IELTSITY tìm hiểu bài mẫu Ielts Cambridge 18 – Writing test 3 (bao gồm...

BÀI MẪU CAMBRIDGE IELTS 18 – WRITING TEST 2

Cùng IELTSITY tìm hiểu bài mẫu Ielts Cambridge 18 – Writing test 2 (bao gồm...

BÀI MẪU CAMBRIDGE IELTS 18 – WRITING TEST 1

Cùng IELTSITY tìm hiểu bài mẫu Ielts Cambridge 18 – Writing test 1 (bao gồm...

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT CAMBRIDGE IELTS 18 – TEST 4 – PASSAGE 3 – ALFRED WEGENER: SCIENCE, EXPLORATION

Hãy cùng Ieltsity tham khảo đáp án đề bài Cambridge IELTS 18 – Test 4...

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT CAMBRIDGE 18 IELTS – TEST 4 – PASSAGE 2 – THE GROWTH MINDSET

Hãy cùng Ieltsity tham khảo đáp án để hoàn thành đề bài Cambridge IELTS 18...

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT CAMBRIDGE IELTS 18 – TEST 4 – PASSAGE 1 – GREEN ROOFS

Hãy cùng Ieltsity tham khảo đáp án để hoàn thành đề bài Cambridge IELTS 18...

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT CAMBRIDGE IELTS 18 – TEST 3 – PASSAGE 3 – THE CASE FOR MIXED-ABILITY CLASSES

Cùng Ieltsity tham khảo đáp án đề bài Cambridge IELTS 18 – Test 3 –...

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT CAMBRIDGE IELTS 18 – TEST 3 – PASSAGE 2 – THE STEAM CAR

Cùng IELTSITY tham khảo đáp án để hoàn thành đề bài Cambridge IELTS 18 –...

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT CAMBRIDGE IELTS 18 – TEST 3 – PASSAGE 1 – MATERIALS TO TAKE US BEYOND CONCRETE

Cùng IELTSITY tham khảo đáp án đề bài Cambridge IELTS 18 – Test 3 –...