TOPIC: ART – câu trả lời mẫu SPEAKING BAND 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING của mình thông qua các câu hỏi trong chủ đề ART này nhé. Chúng mình hy vọng các bạn sẽ học được nhiều từ mới và cấu trúc hay thông qua bài viết này

 

 

1. Do you like art?

Yes, I am quite fond of art. I find it to be a beautiful form of expression and a way to convey emotions and ideas. I enjoy visiting art galleries and museums to admire different styles and techniques. Additionally, I also like to engage in art-related activities such as painting and drawing as a way to relax and unleash my creativity.

 

Bản dịch

Vâng, tôi khá thích nghệ thuật. Tôi thấy đó là một hình thức đẹp để biểu đạt và là một cách để truyền tải cảm xúc, ý tưởng. Tôi thích đến thăm các phòng trưng bày nghệ thuật và bảo tàng để chiêm ngưỡng các phong cách và kỹ thuật khác nhau. Ngoài ra, tôi cũng thích tham gia vào các hoạt động liên quan đến nghệ thuật như vẽ tranh như một cách để thư giãn và thỏa sức sáng tạo.

 

Các từ và cấu trúc câu được dùng

 • be fond of someone/something: thích cái gì đó hoặc ai đó quá nhiều
 • admire (động từ): cảm phục, thán phục, say mê, chiêm ngưỡn
 • engage in = take part in: tham gia vào cái gì/ việc gì đó 
 • unleash (động từ): gỡ bỏ ràng buộc thoả sức làm…

 

2. Do you like visiting art galleries?

Yes, I thoroughly enjoy visiting art galleries. It is a wonderful opportunity to immerse myself in the world of art and appreciate the creativity and talent of artists. I find it inspiring to see different styles, techniques, and themes showcased in galleries. It also allows me to broaden my knowledge and understanding of art history. Overall, visiting art galleries is an enriching and enjoyable experience for me.

 

Bản dịch

Vâng, tôi hoàn toàn thích đến thăm các phòng trưng bày nghệ thuật. Đó là một cơ hội tuyệt vời để hòa mình vào thế giới nghệ thuật và đánh giá cao sự sáng tạo cũng như tài năng của các nghệ sĩ. Tôi thấy thật hứng khởi khi thấy những phong cách, kỹ thuật và chủ đề khác nhau được trưng bày trong các phòng trưng bày. Nó cũng cho phép tôi mở rộng kiến thức và hiểu biết về lịch sử nghệ thuật. Nhìn chung, việc tham quan các phòng trưng bày nghệ thuật là một trải nghiệm phong phú và thú vị đối với tôi.

 

Các từ và cấu trúc câu được dùng

 • thoroughly (trạng từ): hoàn toàn, hết sức
 • immerse (động từ): đắm chìm, mải mê (công việc, suy nghĩ,…),  ngâm, nhúng (cây..)
 • showcase (danh từ): hộp chứa bằng kính, (động từ): trưng bày.
 • broaden/expand/widen someone’s horizons: nâng cao kiến thức, trải nghiệm và kinh nghiệm.
 • enrich (động từ): làm giàu thêm, làm nhiều thêm, làm phong phú thêm.

3. Do you like modern art or traditional art?

I appreciate both modern and traditional art forms. Each has its own unique significance. Traditional art often reflects the rich cultural heritage and history of a society, while modern art pushes boundaries and challenges conventional norms. I find the creativity and innovation in modern art intriguing, but also have a deep respect for the craftsmanship and techniques used in traditional art. Overall, my preference depends on the specific artwork and the emotions it evokes within me.

 

Bản dịch

Tôi đánh giá cao cả hai loại hình nghệ thuật hiện đại và truyền thống. Mỗi cái đều có ý nghĩa độc đáo riêng của nó. Nghệ thuật truyền thống thường phản ánh di sản văn hóa và lịch sử phong phú của một xã hội, trong khi nghệ thuật hiện đại đẩy lùi các ranh giới và thách thức các chuẩn mực thông thường. Tôi thấy sự sáng tạo và đổi mới trong nghệ thuật hiện đại thật hấp dẫn nhưng cũng có sự tôn trọng sâu sắc đối với tay nghề thủ công và kỹ thuật được sử dụng trong nghệ thuật truyền thống. Nhìn chung, sở thích của tôi phụ thuộc vào tác phẩm nghệ thuật cụ thể và cảm xúc mà nó gợi lên trong tôi.

 

Các từ và cấu trúc câu được dùng

 • heritage (danh từ): di sản
 • conventional (tính từ): theo lối cổ truyền, theo truyền thống
 • norm (danh từ): chuẩn mực
 • intriguing (tính từ): gây hứng thú, hấp dẫn
 • evoke (động từ): gợi lên

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu band 8+ cho topic ART đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng ngần ngại mà chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

Bài viết liên quan