TOPIC: INFORMATION – câu trả lời mẫu SPEAKING band 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi PART 3 của chủ đề INFORMATION nhé. Chúng mình hy vọng bạn sẽ học được nhiều điều mới mẻ thông qua bài viết này.

 

 

Why don’t people trust information on the internet?

There are several reasons why people may not trust information on the Internet. Firstly, the Internet is an open platform where anyone can publish information, regardless of its accuracy or misinformation and fake news circulating online, making it difficult for people to discern what is true and what is not.

Additionally, the anonymity of the Internet allows for the spread of biased or misleading information without accountability. People may also be skeptical of information on the Internet because they are aware of the potential manipulation of data for personal or political gain. Lastly, the sheer volume of information available online can be overwhelming, leading to confusion and doubt about the reliability of the information.

 

Các từ và cấu trúc được sử dụng

 • platform (danh từ): bục (biểu diễn), nền tảng (hệ thống).
 • circulate (động từ): lan truyền (tin tức), lưu thông (máu, không khí).
 • discern (động từ): nhận ra, thấy rõ
 • biased (tính từ): sai lệch, một chiều (thông tin)
 • misleading (tính từ): lạc lối, lừa dối, lừa bịp
 • accountability (danh từ): trách nhiệm
 • skeptical (tính từ): + (of, about): hoài nghi về thứ gì đó.
 • manipulation (danh từ): thao túng, thao tác.
 • sheer volume (danh từ): khối lượng lớn
 • overwhelming (tính từ): quá tải, không cưỡng nổi ,áp đảo
 • anonymity (danh từ): sự ẩn danh

 

Bản dịch

Có một số lý do tại sao mọi người có thể không tin tưởng vào thông tin trên Internet. Thứ nhất, Internet là một nền tảng mở nơi bất kỳ ai cũng có thể công bố thông tin, bất kể tính chính xác hay thông tin sai lệch và tin giả lan truyền trên mạng, khiến mọi người khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả.

Ngoài ra, tính ẩn danh của Internet cho phép lan truyền thông tin sai lệch hoặc sai lệch mà không có trách nhiệm giải trình. Mọi người cũng có thể nghi ngờ thông tin trên Internet vì họ nhận thức được khả năng thao túng dữ liệu vì lợi ích cá nhân hoặc chính trị. Cuối cùng, khối lượng thông tin khổng lồ có sẵn trực tuyến có thể quá tải, dẫn đến nhầm lẫn và nghi ngờ về độ tin cậy của thông tin.

 

What’s the difference between email and phone in terms of providing information?

The difference between email and phone in terms of providing information lies in their communication methods and the level of immediacy they offer.

Email provides a platform for sharing detailed information, documents, and attachments. One advantage of email is that it allows for asynchronous communication, meaning that the sender and receiver do need to be online at the same time. This makes it convenient for exchanging information across different time zones or when individuals are not available for an immediate response.

On the other hand, phone communication offers a more immediate and interactive way of providing information. With a phone call, individuals can engage in real-time conversation, allowing for instant clarification and feedback. Phone calls also enable individuals to convey emotions and tone through voice, which can enhance understanding and build rapport.

In summary, the choice between email and phone depends on the nature of the information being conveyed and the level of immediacy required.

 

Các từ và cấu trúc được sử dụng

 • asynchronous (tính từ): không đồng thời
 • engage in= take part in: tham gia vào (hoạt động, sự kiện gì đó).
 • clarification (danh từ): làm sáng tỏ
 • enhance (động từ): tăng cường, làm tăng, nâng cao
 • rapport (danh từ): danh từ chỉ sự hiểu biết về ai đó và khả năng giao tiếp tốt với họ
 • convey (động từ): truyền (thông tin, dữ liệu), vận chuyển

 

Bản dịch

Sự khác biệt giữa email và điện thoại về việc cung cấp thông tin nằm ở phương thức liên lạc và mức độ tức thời mà chúng cung cấp.

Email cung cấp nền tảng để chia sẻ thông tin chi tiết, tài liệu và tệp đính kèm. Một ưu điểm của email là nó cho phép giao tiếp không đồng bộ, nghĩa là người gửi và người nhận cần phải trực tuyến cùng một lúc. Điều này giúp thuận tiện cho việc trao đổi thông tin giữa các múi giờ khác nhau hoặc khi các cá nhân không sẵn sàng phản hồi ngay lập tức.

Mặt khác, liên lạc qua điện thoại mang lại cách cung cấp thông tin tức thời và mang tính tương tác hơn. Với một cuộc gọi điện thoại, các cá nhân có thể tham gia vào cuộc trò chuyện theo thời gian thực, cho phép làm rõ và phản hồi ngay lập tức. Các cuộc gọi điện thoại cũng cho phép các cá nhân truyền tải cảm xúc và giọng điệu thông qua giọng nói, điều này có thể nâng cao sự hiểu biết và xây dựng mối quan hệ.

Tóm lại, việc lựa chọn giữa email và điện thoại phụ thuộc vào bản chất của thông tin được truyền tải và mức độ tức thời được yêu cầu.

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu band 8+ cho topic INFORMATION đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

Bài viết liên quan