LANGUAGE LEARNING – IELTSITY SPEAKING SAMPLES – BAND 8+

Language learning là một trong những chủ đề khá hấp dẫn trong IELTS Speaking. Các bạn hãy cùng IELTSITY tham khảo 2 bài mẫu về chủ đề Language learning ở dưới này nhé!

1. Why do you like the language you want to learn?

One of the main reasons I like English is because it is written with the same Latin alphabet as Vietnamese so I can quickly memorize the characters and organize them into words and sentences. Moreover, learning a new language like English can also enhance (nâng cao) my cognitive abilities(khả năng nhận thức) and even open up new career opportunities (cơ hội nghề nghiệp).

Bản dịch:

Tại sao bạn thích ngôn ngữ mà bạn muốn học?

Một trong những lý do chính khiến tôi thích tiếng Anh là vì nó được viết bằng bảng chữ cái Latinh giống như tiếng Việt nên tôi có thể nhanh chóng ghi nhớ các ký tự và sắp xếp chúng thành các từ và câu. Hơn nữa, học một ngôn ngữ mới như tiếng Anh cũng có thể nâng cao khả năng nhận thức của tôi và thậm chí mở ra những cơ hội nghề nghiệp mới.

 

  • enhance (động từ): tăng cường, nâng cao, cải thiện

Some old pictures can enhance by AI tools: một số bức ảnh cũ có thể được cải thiện bằng các công cụ trí tuệ nhân tạo

A number of students want to learn Japanese as a second language to enhance their career prospects: Một số sinh viên muốn học tiếng Nhật như một ngôn ngữ thứ hai để nâng cao triển vọng nghề nghiệp của họ.

  • cognitive abilities (cụm từ): khả năng nhận thức

Cognitive ability is essential for human adaptation and survival.

Khả năng nhận thức là điều cần thiết cho sự thích nghi và tồn tại của con người.

 

2. Do you think it’s difficult to learn a new language?

Of course! I believe only those who are diligent (chăm chỉ) can acquire (tiếp thu/lĩnh hội) a foreign language. I mean, language learning requires you to memorize (ghi nhớ) a bunch of new words as well as grammar structures. But it will be a lot of fun if you enjoy it!

Bản dịch:

Bạn có nghĩ rằng thật khó để học một ngôn ngữ mới?

Tất nhiên rồi! Tôi tin rằng chỉ những người chăm chỉ mới có thể tiếp thu một ngoại ngữ. Ý tôi là, việc học ngôn ngữ yêu cầu bạn phải ghi nhớ một đống từ mới cũng như các cấu trúc ngữ pháp. Nhưng sẽ rất thú vị nếu bạn thích nó!

  • Diligent (tính từ): chăm chỉ,chuyên cần, cần cù.

Ví dụ: a diligent pupil: một học sinh chăm chỉ

  • require somebody/something + to V + something

Sử dụng cấu trúc này khi muốn yêu cầu ai đó làm một điều gì đó.

Ví dụ: In Covid 19 pandemic, the government requires people to stay at home for safety reasons.

 

3. Will you learn other languages in the future?

Definitely! I want to pick up Spanish. In fact, I’m teaching myself this language. Even though I’m just a novice (người mới), I hope that by this time next year, I will have reached a certain level that allows me to engage in (tham gia vào) basic conversations with native speakers (người bản xứ).

Bản dịch:

Bạn sẽ học các ngôn ngữ khác trong tương lai chứ?

Chắc chắn! Tôi muốn học tiếng Tây Ban Nha. Trên thực tế, tôi đang tự học ngôn ngữ này. Mặc dù tôi chỉ là một người mới, tôi hy vọng rằng vào thời điểm này năm tới, tôi sẽ đạt đến một trình độ mà cho phép tôi tham gia các cuộc hội thoại cơ bản với người bản ngữ.

  • Pick up a language

Học một ngôn ngữ mới.

Ví dụ: I want to pick up German: Tôi muốn bắt đầu học tiếng Đức

  • Engage in something (something này thường là behavior hoặc activities, hoặc relationships):

Thực hiện, tham gia hoạt động hoặc có hành vi, mối quan hệ nào đó.

Ví dụ:

I try to engage in regular exercise to maintain a healthy life: Tôi cố gắng tập thể dục thường xuyên để duy trì một cuộc sống lành mạnh.

I usually engage in deep conversations with my friends to broaden my perspective on various topics: Tôi thường tham gia vào các cuộc trò chuyện sâu sắc với bạn bè để mở rộng tầm nhìn của mình về các chủ đề khác nhau.

 

Bài viết liên quan