Topic TOURISM – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Hôm nay hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi dưới đây của chủ đề TOURISM bằng các từ vựng band 8+ nhé!

TOPIC TOURISM

1. Why do people go to visit tourist attractions?

People visit tourist attractions to experience something new and different from their daily lives. Tourist attractions often offer unique cultural, historical, or natural experiences that can’t be found elsewhere. Additionally, visiting famous landmarks and attractions is a way for people to learn about the history and culture of a place, enriching their knowledge and understanding of the world.

Bản dịch:

Mọi người đến thăm các điểm du lịch để trải nghiệm những điều mới mẻ và khác biệt so với cuộc sống hàng ngày của họ. Các điểm du lịch thường mang đến những trải nghiệm văn hóa, lịch sử hoặc tự nhiên độc đáo không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Ngoài ra, tham quan các địa danh và điểm tham quan nổi tiếng là cách để mọi người tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của một địa điểm, làm phong phú thêm kiến ​​thức và hiểu biết của họ về thế giới.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • offer (v) mang tới, đề nghị
 • landmark (n) địa danh
 • enrich (v) làm giàu, làm phong phú thêm

 

2. Do local people like to visit local tourist attractions?

Yes, many local people enjoy visiting local tourist attractions. It’s a way for them to appreciate the beauty and significance of their own area. Sometimes, locals might visit these attractions with friends and family from out of town, showing them the highlights of their region. However, the frequency of these visits can vary depending on how accessible and appealing the attractions are to the local population.

Bản dịch:

Có, nhiều người dân địa phương thích tham quan các điểm du lịch ở địa phương. Đó là một cách để họ trân trọng vẻ đẹp và ý nghĩa của khu vực của họ. Đôi khi, người dân địa phương có thể đến thăm những điểm tham quan này cùng bạn bè và gia đình từ ngoài thành phố, cho họ xem những điểm nổi bật trong khu vực của họ. Tuy nhiên, tần suất của những chuyến thăm này có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tiếp cận và hấp dẫn của các điểm tham quan đối với người dân địa phương.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • appreciate (v) trân trọng
 • beauty (n) vẻ đẹp
 • significance (n) tầm quan trọng
 • region (n) khu vực
 • vary (v) thay đổi
 • appealing (adj) hấp dẫn

 

3. Do you think tourism causes environmental damage?

Yes, absolutely. Tourism can cause environmental damage if not managed properly. Large numbers of tourists can lead to pollution, littering, and the destruction of natural habitats. However, with sustainable tourism practices, such as eco-friendly accommodations, responsible waste management, and conservation efforts, the negative impact can be minimized.

Bản dịch:

Chắc chắn rồi. Du lịch có thể gây thiệt hại về môi trường nếu không được quản lý đúng cách. Số lượng lớn khách du lịch có thể dẫn đến ô nhiễm, xả rác và phá hủy môi trường sống tự nhiên. Tuy nhiên, với các hoạt động du lịch bền vững, như chỗ ở thân thiện với môi trường, quản lý chất thải có trách nhiệm và nỗ lực bảo tồn, tác động tiêu cực có thể được giảm thiểu.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • manage (v) quản lý
 • litter (v) xả rác
 • sustainable (adj) bền vững
 • waste management (n) quản lí chất thải
 • effort (n) nỗ lực

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic TOURISM đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan