Topic ENVIRONMENT – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Đâu là trách nhiệm của các công ty đối với môi trường? Cùng trả lời với các cấu trúc và từ vựng band 8+ của IELTSITY nhé!

Topic Environment

 

1. How can we protect our environment?

There are several steps that individuals and governments can take to protect our environment. On a personal level, I think we should try our best to reduce our carbon footprint by using public transportation and avoid using private vehicles. We should also try to recycle our old items. Last but not least, people should reduce their energy usage at home. Regarding the government, they can implement policies to promote sustainability, such as tax incentives for renewable energy production, impose stricter regulations to reduce air and water pollution.

Bản dịch:

Có một số bước mà các cá nhân và chính phủ có thể thực hiện để bảo vệ môi trường của chúng ta. Ở cấp độ cá nhân, tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng hết sức để giảm lượng khí thải carbon bằng cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng và tránh sử dụng phương tiện cá nhân. Chúng ta cũng nên cố gắng tái chế những món đồ cũ của mình. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mọi người nên giảm mức sử dụng năng lượng ở nhà. Về phía chính phủ, họ có thể thực hiện các chính sách thúc đẩy tính bền vững, như ưu đãi thuế cho sản xuất năng lượng tái tạo, áp đặt các quy định chặt chẽ hơn để giảm ô nhiễm không khí và nước.

Các cụm từ và cấu trúc sử dụng trong bài:

 • carbon footprint (n) lượng khí nhà kính
 • Last but not least (cụm) cuối cùng nhưng không phải ít quan trọng nhất
 • Regarding + N: Liên quan tới, đối với
 • implement (v) áp đặt
 • policy (n) chính sách
 • sustainability (n) sự bền vững
 • tax incentive (n) giảm thuế, ưu đãi thuế
 • impose regulation (v) áp đặt luật, quy định

 

2. What are the main responsibilities of companies with the environment?

Say if you produce a certain kind of product and you have discharged into the environment a significant amount of waste or garbage, then you have to make sure that your organization has a proper treatment process. Most of your garbage should go through a process of getting cleaned before being discharged into the environment. This responsibility, I think, should be held by every single company out there. In cases where companies misbehaved, I think the government should impose heavier penalties and fines so that these punishments will deter people from doing the same kind of activities.

Bản dịch:

Giả sử nếu bạn sản xuất một loại sản phẩm nhất định và đã thải ra môi trường một lượng chất thải hoặc rác thải đáng kể thì bạn phải đảm bảo rằng tổ chức của bạn có quy trình xử lý phù hợp. Hầu hết rác thải của bạn phải trải qua quá trình làm sạch trước khi thải ra môi trường. Tôi nghĩ rằng trách nhiệm này nên được nắm giữ bởi mọi công ty ngoài kia. Trong trường hợp các công ty có hành vi sai trái, tôi nghĩ chính phủ nên áp dụng các hình phạt và mức phạt nặng hơn để những hình phạt này sẽ ngăn cản mọi người thực hiện các hoạt động tương tự.

Các cụm từ và cấu trúc sử dụng trong bài:

 • discharge into (v) thải ra
 • a significant amount of (n) một lượng lớn cái gì
 • organization (n) tổ chức
 • treatment process (n) quy trình xử lí
 • misbehave (v) không tuân thủ, hành động sai trái
 • impose (v) áp đặt
 • penalty (n) hình phạt
 • deter sb from V-ing (v) ngăn cản ai khỏi làm việc gì

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu band 8+ cho topic ENVIRONMENT đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

 

Bài viết liên quan