TOPIC: FAMILY AND FRIENDS – Câu trả lời mẫu SPEAKING BAND 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi PART 1 trong chủ đề FAMILY AND FRIENDS nhé. Chúng mình hy vọng các bạn sẽ học được nhiều điều mới mẻ thông qua bài viết này.

 

 

1. Do you have many friends? Why? Why not? 

Yes, I do have many friends. I believe that having friends is essential for personal growth and happiness. I enjoy meeting new people and engaging in meaningful conversations, which helps me build strong relationships. Additionally, I value the importance of friendship in my life. Friends provide emotional support, companionship, and a sense of belonging. Moreover, I also believe in the power of diversity in friendships. I have friends from different backgrounds, cultures, and interests, which enriches my life and broadens my perspective.

 

Bản dịch

Vâng, tôi có nhiều bạn bè. Tôi tin rằng có bạn bè là điều cần thiết cho sự phát triển và hạnh phúc cá nhân. Tôi thích gặp gỡ những người mới và tham gia vào những cuộc trò chuyện có ý nghĩa, điều này giúp tôi xây dựng những mối quan hệ bền chặt. Ngoài ra, tôi đánh giá cao tầm quan trọng của tình bạn trong cuộc sống của tôi. Bạn bè mang lại sự hỗ trợ về mặt tinh thần, tình bạn và cảm giác thân thuộc. Hơn nữa, tôi cũng tin vào sức mạnh của sự đa dạng trong tình bạn. Tôi có những người bạn đến từ những hoàn cảnh, nền văn hóa và sở thích khác nhau, điều này làm phong phú thêm cuộc sống của tôi và mở rộng tầm hiểu biết của tôi.

 

Các từ và cấu trúc câu được sử dụng

  • essential (tính từ): quan trọng
  • engage in (động từ)= take part in: tham gia vào một hoạt động, một thứ gì đó.
  • emotional support: sự hỗ trợ về mặt tinh thần
  • companionship (danh từ): tình bạn
  • diversity (danh từ): sự đa dạng
  • enrich (động từ): làm giàu thêm, làm phong phù thêm
  • broaden one’s perspective: mở rộng tầm nhìn, tầm hiểu biết của ai đó.

 

2. Do you prefer to stay alone or with your friends?

I prefer to spend time with my friends rather than staying alone. I find that being in the company of my friends brings me joy and allows me to create lasting memories. Interacting with friends also helps to develop my social skills and broaden my perspectives. Additionally, being with friends provides a support system and a sense of belonging, which is important for my overall well-being. Overall, I value the companionship and shared experiences that come with spending time with friends.

 

Bản dịch

Tôi thích dành thời gian với bạn bè hơn là ở một mình. Tôi thấy rằng ở bên bạn bè mang lại cho tôi niềm vui và cho phép tôi tạo ra những kỷ niệm lâu dài. Tương tác với bạn bè cũng giúp tôi phát triển các kỹ năng xã hội và mở rộng tầm nhìn của mình. Ngoài ra, ở bên bạn bè mang lại một hệ thống hỗ trợ và cảm giác thân thuộc, điều này rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của tôi. Nhìn chung, tôi đánh giá cao tình bạn và những trải nghiệm được chia sẻ khi dành thời gian cho bạn bè.

 

Các từ và cấu trúc câu được sử dụng

  • lasting memory: kỷ niệm lâu dài
  • social skill: các kỹ năng xã hội

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic FAMILY AND FRIENDS đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

Bài viết liên quan