Topic Learning – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Người trưởng thành thì có cần học nữa không? Bạn hãy cùng IELTSITY giải đáp câu hỏi part 3 này với câu trả lời mẫu band 8+ nhé!

Topic LEARNING

1. Is it necessary for adults to learn new things?

Yeah, I think it’s absolutely crucial. Age is just a number and I think you only really become old when you stop learning new things, when you become complacent and close-minded, thinking that there is nothing to learn. The world is so big and there are always new experiences to be made. There are always new things and new topics that we can explore. And I think that is what keeps life interesting and worth living. On top of that, I think learning new things, new skills is a very good way to keep your mind sharp when we get older.

Bản dịch:

Vâng, tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn quan trọng. Tuổi tác chỉ là một con số và tôi nghĩ bạn chỉ thực sự già khi bạn ngừng học hỏi những điều mới, khi bạn trở nên tự mãn và cổ hủ hơn với suy nghĩ rằng không có gì để học. Thế giới quá rộng lớn và luôn có những trải nghiệm mới được tạo ra. Luôn có những điều mới và chủ đề mới mà chúng ta có thể khám phá. Và tôi nghĩ đó là điều khiến cuộc sống luôn thú vị và đáng sống. Trên hết, tôi nghĩ học những điều mới, những kỹ năng mới là một cách rất tốt để giữ cho đầu óc minh mẫn khi chúng ta già đi.

Các từ mới và cụm từ được sử dụng:

 • crucial (adj) quan trọng
 • complacent (adj) tự mãn, thoả mãn với chính mình
 • close-minded (adj) cứng nhắc, cổ hủ
 • sharp (adj) (đầu óc) minh mẫn

 

2. How can people learn new things?

Well, in this day and age, there is so many different ways to learn new things. In the past, you have to go to school or you have to know someone who can teach you what you want to learn. Nowadays, you can still do that, but I think one very powerful tool is the Internet. The entirety of human knowledge exists on the Internet and if you have just little computer literacy, you can look for any information and educate yourself. On top of that, you can also join social media to find groups and communities of people who share the same interests as you. They can also they can also be an amazing source of knowledge and experience.

Bản dịch:

Chà, trong thời đại ngày nay, có rất nhiều cách khác nhau để học những điều mới. Trong quá khứ, bạn phải đi học hoặc bạn phải biết ai đó có thể dạy bạn những gì bạn muốn học. Ngày nay, bạn vẫn có thể làm điều đó, nhưng tôi nghĩ một công cụ rất mạnh là Internet. Toàn bộ kiến ​​thức của con người tồn tại trên Internet và nếu bạn chỉ có một ít kiến ​​thức về máy tính, bạn có thể tìm kiếm bất kỳ thông tin nào và tự học. Trên hết, bạn cũng có thể tham gia mạng xã hội để tìm các nhóm và cộng đồng gồm những người có cùng sở thích với bạn. Họ cũng có thể họ cũng có thể là một nguồn kiến ​​thức và kinh nghiệm tuyệt vời.

Các từ mới và cụm từ được sử dụng:

 • in this day and age: trong thời đại ngày nay
 • In the past: trong quá khứ
 • entirety (n) toàn bộ
 • computer literacy (n) kiến thức về máy tính
 • On top of that: Trên hết

 

3. What can children learn from the parents?

I think the most important thing that children can learn from the parents is how to treat other people. Children are very impressionable. From a very young age, they observe the way the parents treat people around them come or treat each other and they will internalize these behaviors, and these behaviours will become the way they treat others when they grow up. If children have loving parents if they have parents who are considerate and receptive to the opinions, these children will grow up to be open minded and good people. In contrast, if their parents are neglectful and abusive, they will grow up to be just like that.

Bản dịch:

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất mà con cái có thể học được từ cha mẹ là cách đối xử với người khác. Trẻ em rất ấn tượng. Ngay từ khi còn rất nhỏ, chúng đã quan sát cách cha mẹ đối xử với những người xung quanh hoặc đối xử với nhau và chúng sẽ tiếp thu những hành vi này, và những hành vi này sẽ trở thành cách chúng đối xử với người khác khi chúng lớn lên. Nếu con cái được cha mẹ yêu thương nếu cha mẹ biết quan tâm và tiếp thu ý kiến, những đứa trẻ này lớn lên sẽ trở thành người có đầu óc cởi mở và người tốt. Ngược lại, nếu cha mẹ chúng bỏ bê và ngược đãi, chúng sẽ lớn lên giống như vậy

Các từ mới và cụm từ được sử dụng:

 • impressionable (adj) dễ bị ảnh hưởng
 • internalize (v) tiếp thu
 • considerate (adj) quan tâm
 • receptive (adj) dễ tiếp thu
 • In contrast: Ngược lại
 • neglectful (adj) bỏ bê
 • abusive (adj) ngược đãi

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu band 8+ cho topic LEARNING đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Bài viết liên quan