Topic URBANIZATION – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Đô thị hoá và Toàn cầu hoá, hai xu hướng này đang gây ra ảnh hưởng như thế nào? Bạn hãy cùng IELTSITY tìm hiểu nhé!

Topic Urbanization

1. What are the benefits and drawbacks of living in a big city?

There are both benefits and drawbacks to living in a big city. One benefit is that big cities often offer a lot of opportunities, from employment to education to entertainment and also cultural experiences. Urban centres are also usually really well-connected, and by that I mean it has excellent public transportation and incredible infrastructure. However, one undeniable downside is that big cities can be very crowded and expensive, with high crime rates and fast paced lifestyle which can be very stressful for some people.

Bản dịch: 

Có cả lợi ích và hạn chế khi sống ở một thành phố lớn. Một lợi ích là các thành phố lớn thường mang đến rất nhiều cơ hội, từ việc làm, giáo dục, giải trí và cả trải nghiệm văn hóa. Các trung tâm đô thị cũng thường được kết nối rất tốt và ý tôi là nó có giao thông công cộng tuyệt vời và cơ sở hạ tầng đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, một nhược điểm không thể phủ nhận là các thành phố lớn có thể rất đông đúc và đắt đỏ, với tỷ lệ tội phạm cao và lối sống nhịp độ nhanh có thể gây căng thẳng cho một số người.

Các cụm từ hay được sử dụng trong câu:

 • drawback (n) hạn chế = downside
 • offer (v) mang tới, đưa ra đề nghị
 • Urban centre (n) trung tâm đô thị
 • well-connected (adj) được kết nối tốt
 • infrastructure (n) cơ sở hạ tầng
 • crime rate (n) tỉ lệ tội phạm
 • fast paced (adj) nhịp sống nhanh

 

2. What is the impact of globalization on different countries?

Globalization definitely had has had a significant impact on most countries around the world. On the one hand, it has increased economic growth, create a variety of new jobs, and bring about greater cultural exchange and understanding. However, at the same time it has also widened the gap between the rich and the poor since the market became more competitive and international conglomerates jumps in developing country, leading to job losses. There are companies which even degrade the environment to serve their business purposes.

Bản dịch: 

Toàn cầu hóa chắc chắn đã có tác động đáng kể đến hầu hết các nước trên thế giới. Một mặt, nó đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra nhiều việc làm mới và mang lại sự trao đổi và hiểu biết văn hóa nhiều hơn. Tuy nhiên, đồng thời nó cũng làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo do thị trường trở nên cạnh tranh hơn và các tập đoàn quốc tế nhảy vào các nước đang phát triển, dẫn đến mất việc làm. Có những công ty thậm chí còn làm suy thoái môi trường để phục vụ mục đích kinh doanh của mình.

Các cụm từ hay được sử dụng trong câu:

 • On the one hand (cụm) Một mặt
 • economic growth (n) tăng trưởng kinh tế
 • a variety of (cụm) nhiều
 • bring about (v)mang lại
 • cultural exchange (n) trao đổi văn hóa
 • widen the gap (v) gia tăng khoảng cách
 • conglomerate (n) tập đoàn, tổ chức kinh doanh
 • job loss(n) tình trạng mất việc

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu band 8+ cho topic URBANIZATION đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Bài viết liên quan