Thư viện Ielts

TOPIC: OLD PEOPLE – Câu trả lời mẫu SPEAKING PART 3 BANd 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kỹ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi PART 3 trong...

TOPIC: FAMILY AND FRIENDS – Câu trả lời mẫu SPEAKING BAND 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi PART 1 trong...

TOPIC: FAMILY AND FRIENDS – Câu trả lời mẫu SPEAKING BAND 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi PART 1 của...

Describe a historical period you like to learn more – Speaking part 2

Bạn hãy cùng IELTSITY chúng mình luyện tập đề IELTS Speaking Part 2 này với...

Describe an interesting old person that you met – Speaking part 2

Bạn hãy cùng IELTSITY chúng mình luyện tập đề IELTS Speaking Part 2 này với...

TOPIC: BIRTHDAY – câu trả lời mẫu SPEAKING band 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi PART 1 chủ...

Describe a photo that makes you feel happy – Speaking part 2

Bạn hãy cùng IELTSITY chúng mình luyện tập đề IELTS Speaking Part 2 này với...

Topic: RUNNING – câu trả lời mẫu SPEAKING band 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi PART 1 trong...

Topic: Singing – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Cùng IELTSITY luyện tập kĩ năng SPEAKING thông qua các câu hỏi PART 1 chủ...

Topic QUIET PLACE – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Tại sao mọi người đôi khi cần được ở một mình? Bạn hãy cùng IELTSITY...