Topic Learn – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Hôm nay hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi dưới đây của chủ đề LEARN bằng các từ vựng band 8+ nhé!

 

TOPIC LEARN

1. Do you like to learn on your own or with others?

I like learning with others. It’s great to collaborate with classmates or study groups because we can share ideas and different perspectives, which helps me understand things better. Plus, having peers around keeps me motivated and on track. However, I also need some alone time to really digest and think about the material at my own pace. This balance of group study and solo time works best for me.

Bản dịch:

Tôi thích học với người khác. Thật tuyệt khi được cộng tác với các bạn cùng lớp hoặc nhóm học tập vì chúng tôi có thể chia sẻ ý tưởng và quan điểm khác nhau, điều này giúp tôi hiểu mọi thứ tốt hơn. Thêm vào đó, việc có những người bạn xung quanh giúp tôi có động lực và đi đúng hướng. Tuy nhiên, tôi cũng cần chút thời gian ở một mình để thực sự lĩnh hội và suy nghĩ về tài liệu theo tốc độ của riêng mình. Sự cân bằng giữa việc học nhóm và thời gian một mình là phù hợp nhất với tôi.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • collaborate (v) cộng tác
 • motivated (adj) có động lực
 • digest (v) tiêu hoát, lĩnh hội
 • pace (n) nhịp độ

 

2. What’s the difference between learning face-to-face with teachers and learning by yourself?

Learning face-to-face with teachers is awesome because you get immediate feedback and personalized guidance. This makes understanding complex stuff easier. Teachers can adjust their style to fit the class’s needs, which is a big advantage. On the other hand, learning by yourself is flexible and lets you go at your own pace. It takes more discipline and self-motivation, but it really helps you become more independent and self-reliant. Each method has its benefits, depending on what you need at the time.

Bản dịch:

Học trực tiếp với giáo viên thật tuyệt vời vì bạn nhận được phản hồi ngay lập tức và hướng dẫn cá nhân hóa. Điều này làm cho việc hiểu những thứ phức tạp trở nên dễ dàng hơn. Giáo viên có thể điều chỉnh phong cách của mình để phù hợp với nhu cầu của lớp, đây là một lợi thế lớn. Mặt khác, việc tự học rất linh hoạt và cho phép bạn học theo tốc độ của riêng mình. Việc này đòi hỏi nhiều kỷ luật và động lực bản thân hơn, nhưng nó thực sự giúp bạn trở nên độc lập và tự chủ hơn. Mỗi phương pháp đều có lợi ích riêng, tùy thuộc vào những gì bạn cần vào thời điểm đó.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • personalized (adj) cá nhân hoá
 • complex (adj) phức tạp
 • adjust (v) điều chỉnh
 • flexible (adj) linh hoạt
 • discipline (n) kỷ luật

 

3. Do you prefer to study at home or study in other places?

I like a bit of both. Studying at home is super convenient and comfortable since all my resources are right there. But it can also be too comfortable, leading to distractions. That’s why sometimes I prefer studying in places like libraries or coffee shops. These environments help me focus better, and the change of scenery keeps me motivated. Mixing up my study locations helps me stay productive and engaged.

Bản dịch:

Tôi thích một chút của cả hai. Học ở nhà cực kỳ thuận tiện và thoải mái vì tất cả nguồn lực của tôi đều ở đó. Nhưng nó cũng có thể quá thoải mái, dẫn đến mất tập trung. Đó là lý do tại sao đôi khi tôi thích học ở những nơi như thư viện hay quán cà phê hơn. Những môi trường này giúp tôi tập trung tốt hơn và sự thay đổi khung cảnh giúp tôi có động lực hơn. Việc kết hợp các địa điểm học tập giúp tôi làm việc hiệu quả và gắn kết hơn.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • convenient (adj) thuận tiện
 • resource (n) nguồn lực, nguồn tài liệu
 • distraction (n) sự mất tập trung
 • scenery (n) phong cảnh, khung cảnh

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic LEARN đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan