Topic LIBRARY – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có hay tới thư viện học bài không? Bạn hãy cùng IETLSITY đưa ra câu trả lời mẫu band 8+ cho topic LIBRARY nhé!

Topic LIBRARY

 

1. Do you often visit libraries?

I used to visit the school library a lot when I was in college. That’s where I find a ton of useful materials for my assignment. Another thing is that the quiet environment there puts me in just the right mood to study.

Bản dịch:

Tôi đã từng đến thư viện trường rất nhiều khi tôi còn học đại học. Đó là nơi tôi tìm thấy rất nhiều tài liệu hữu ích cho bài làm của mình. Một điều nữa là môi trường yên tĩnh ở đó khiến tôi có tâm trạng thích hợp để học.

Các từ mới và cụm từ được sử dụng:

 • college (n) đại học
 • a ton of (cụm) rất nhiều
 • material (n) tư liệu
 • assignment (n) bài tập
 • put me in the right mood to V (cụm) khiến tôi có tâm trạng để làm gì

Eg: It’s sad to say that I can never study at home, it’s always the school library or some coffee shops that help put me in the right mood to finish my homework. (Thật buồn khi nói rằng tôi không bao giờ có thể học ở nhà, thư viện trường hoặc một số quán cà phê luôn giúp tôi có tâm trạng thích hợp để hoàn thành bài tập về nhà)

 

2. Is it common for children to visit libraries in your country?

I don’t think so. The main purpose of libraries is to provide a source of knowledge, but now children can easily find and access whatever they need on the Internet. I guess that’s why very few of them would actually visit the library to look up information now. They would just google it instead.

Bản dịch:

Tôi không nghĩ vậy. Mục đích chính của các thư viện là cung cấp nguồn kiến ​​thức, nhưng giờ đây trẻ em có thể tìm thấy và truy cập bất cứ thứ gì chúng cần trên Internet. Tôi đoán đó là lý do tại sao bây giờ rất ít người trong số họ thực sự đến thư viện để tra cứu thông tin. Thay vào đó, họ sẽ chỉ google nó.

Các từ mới và cụm từ được sử dụng:

 • knowledge (n) kiến thức
 • whatever (n) bất cứ thứ gì
 • look up (v) tìm kiếm

 

3. Did you go to library when you were a kid?

Yes, my mom used to take me to the library when I was younger. It was a delightful experience exploring the vast collection of books and discovering new worlds through literature. The knowledge within the library fostered my curiosity and instilled in me the love for reading.

Bản dịch:

Vâng, mẹ tôi thường đưa tôi đến thư viện khi tôi còn nhỏ. Đó là một trải nghiệm thú vị khi khám phá bộ sưu tập sách khổng lồ và khám phá những thế giới mới thông qua văn học. Kiến thức trong thư viện đã nuôi dưỡng trí tò mò và truyền cho tôi niềm yêu thích đọc sách.

Các từ mới và cụm từ được sử dụng:

 • delightful (adj) hạnh phúc
 • vast (adj) rộng lớn

Eg: I never get bored looking at those vast, green pastures, there’s just something about them that is so calming and relaxing. (Tôi không bao giờ cảm thấy chán khi nhìn những đồng cỏ rộng lớn, xanh tươi đó, chỉ có điều gì đó về chúng thật êm dịu và thư thái)

 • literature (n) văn học
 • foster (v) nuôi dưỡng
 • curiosity (n) trí tò mò
 • instill in sb st (v) truyền cho ai cái gì

Eg: Those history lessons have instilled in me a strong sense of patriotism. (Những bài học lịch sử đó đã hun đúc trong em tinh thần yêu nước mạnh mẽ)

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu band 8+ cho topic LIBRARY đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Bài viết liên quan