Topic QUIET PLACE – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Tại sao mọi người đôi khi cần được ở một mình? Bạn hãy cùng IELTSITY trả lời câu hỏi topic QUIET PLACE này nhé!

Topic QUIET PLACE
1. Why do people sometimes prefer to be alone?

I think everyone has their own reasons but personally, as an introvert, I often like to be alone after a long day socializing with other people since I feel like social interaction drains me and leaves me “dry” at the end of the day. Therefore, being alone helps me to recharge my batteries and get me ready for the next challenge to come.

Bản dịch: 

Tôi nghĩ ai cũng có lý do riêng nhưng cá nhân tôi, là người hướng nội, tôi thường thích ở một mình sau một ngày dài giao lưu với người khác vì tôi cảm thấy giao tiếp xã hội khiến tôi kiệt sức và “cạn kiệt” vào cuối ngày. Vì vậy, ở một mình giúp tôi nạp lại năng lượng và sẵn sàng cho thử thách tiếp theo sắp tới.

Các từ mới được sử dụng trong câu: 

 • personally: theo ý kiến cá nhân tôi, về phần tôi
 • socialize (v) giao lưu
 • social interaction (n) tương tác xã hội
 • drain (v) rút hết (nước), làm kiệt quệ
 • recharge my batteries (cụm) nạp năng lượng lại

 

2. Is there much noise around your home?

Yes, there can be quite a bit of noise around my home at times. It really depends on the day and time. During the day, there’s usually the typical sounds of traffic, neighbors going about their business or blasting music loudly, and sometimes construction work in the area. In the evenings, it tends to get quieter, but there can still be occasional noise from people socializing or the distant hum of city life.

Bản dịch: 

Có, đôi khi xung quanh nhà tôi có thể có khá nhiều tiếng ồn. Nó thực sự phụ thuộc vào ngày và thời gian. Vào ban ngày, thường có tiếng xe cộ, tiếng hàng xóm làm việc thường ngày hoặc mở nhạc ầm ĩ và đôi khi là tiếng công trình xây dựng trong khu vực. Vào buổi tối, không gian có xu hướng yên tĩnh hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể có tiếng ồn từ những người giao lưu hoặc tiếng ồn ào xa xôi của cuộc sống thành phố.

Các từ mới được sử dụng trong câu: 

 • at times: thỉnh thoảng, = sometimes
 • typical (adj) điển hỉnh
 • going about one’s business: làm việc họ thường làm
 • blasting music (v) mở nhạc to
 • occasional (adj) thỉnh thoảng
 • distant (adj) xa xôi

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IETLSITY cho topic QUIET PLACE đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Bài viết liên quan