Topic SCIENCE – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn hãy tiếp tục cùng IELTSITY giải đề part 1 topic Science với các câu trả lời band 8+ này nhé!

Topic SCIENCE

1. What is your favourite science subject? 

Well, if I had to choose, that would be chemistry. The best part was being in the lab, when we got to mix certain substances together and waited eagerly for a chemical reaction to happen. But other than that, I thought the in-class learning was too theoretical and tedious.

Bản dịch: 

À, nếu tôi bắt buộc phải chọn thì đó sẽ là hóa học. Điều tuyệt vời nhất là việc ngồi trong phòng thí nghiệm, khi chúng tôi được trộn một số chất với nhau và háo hức chờ đợi phản ứng hóa học xảy ra. Nhưng ngoài ra, tôi nghĩ việc học trên lớp quá nhiều lý thuyết và tẻ nhạt.

Các từ mới được sử dụng trong câu: 

 • lab (laboratory) (n) phòng thí nghiệm
 • substance (n) chất
 • eagerly (adv) háo hức
 • chemical reaction (n) phản ứng hoá học
 • other than that: ngoài việc đó ra (thì)
 • theoretical (adj) mang tính lý thuyết
 • tedious (adj) tẻ nhạt

 

2. Do you think science classes are important?

I think there are certain parts of science that would come in handy in real life situations. For instance, you need to learn how to make calculations and think logically in maths. On the other hand, it’s a piece of scientific knowledge does not have any practical value then it should be omitted from the curriculum.

Bản dịch: 

Tôi nghĩ có một số phần của khoa học sẽ có ích trong các tình huống thực tế. Ví dụ, bạn cần học cách tính toán và suy nghĩ logic trong toán học. Mặt khác, nếu đó là phần kiến ​​thức khoa học không có giá trị thực tiễn thì nên loại bỏ khỏi chương trình giảng dạy.

Các từ mới được sử dụng trong câu: 

 • come in handy: trở nên có ích
 • calculation (n) sự tính toán
 • On the other hand: mặt khác
 • practical (adj) thực tế
 • omit (v) loại bỏ (=remove)
 • curriculum (n) chương trình giảng dạy

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IETLSITY cho topic SCIENCE đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Bài viết liên quan