Topic STAY UP LATE – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn cảm thấy thế nào sau một đêm ngủ muộn? Cùng IELTSITY luyện tập câu trả lời mẫu band 8+ cho topic STAY UP LATE nhé!

Topic STAY UP LATE

1. Do you often stay up late?

To be honest, I do. I guess the night time is the only time in the day when I can do things that I personally love like reading books. That’s normally when I’m free and in the right mood.

Bản dịch:

Thành thật mà nói, tôi biết. Tôi đoán ban đêm là thời điểm duy nhất trong ngày tôi có thể làm những việc mà cá nhân tôi yêu thích như đọc sách. Đó là điều bình thường khi tôi rảnh rỗi và có tâm trạng thích hợp.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • be in the right mood to V (cụm) có tâm trạng để làm gì

Eg: Stop making excuses, you are never in the right mood to do housework, aren’t you? (Đừng bào chữa nữa, bạn không bao giờ có tâm trạng thích hợp để làm việc nhà phải không?)

 

2. How do you feel the day after you have stayed up late?

Well, I would say the most terrible consequences of this habit is sleepiness. Sometimes when I’ve pulled an all nighter for some reason, I really need to take a daytime nap to make up for the lack of sleep

Bản dịch:

Chà, tôi có thể nói hậu quả khủng khiếp nhất của thói quen này là buồn ngủ. Đôi khi vì lý do nào đó mà tôi phải thức trắng đêm, tôi thực sự cần phải chợp mắt vào ban ngày để bù đắp cho việc thiếu ngủ.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • consequence (n) hậu quả
 • sleepiness (n) sự buồn ngủ
 • pull an all nighter (v) thức trắng một đêm
 • nap (n) giấc ngủ ngắn
 • lack (n) sự thiếu hụt cái gì

 

3. Did you stay up late more often when you were younger? (Why/Why not?)

No, actually i didn’t. I think back when I was a school girl, my parents had control over my bedtime so I rarely stay up later than 12am. However, now that I’m over the ears with assignments, no one can get a say in when I go to sleep, not even me sometimes.

Bản dịch:

Không, thực ra tôi đã không làm thế. Tôi nghĩ lại hồi còn đi học, bố mẹ tôi kiểm soát giờ đi ngủ của tôi nên tôi hiếm khi thức khuya quá 12h. Tuy nhiên, bây giờ tôi đang bận rộn với bài tập, không ai có thể quyết định là khi nào tôi đi ngủ, đôi khi cả tôi cũng không.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • have control over sth (v) có sự kiểm soát lên cái gì
 • bedtime (n) giờ đi ngủ
 • rarely (adv) hiếm khi
 • be over the ears (adj) ngập đầu trong cái gì, bận bịu
 • get a say in sth (v) quyết định việc gì

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IETLSITY cho topic STAY UP LATE đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Bài viết liên quan