Topic ADVICE – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có hay hỏi lời khuyên từ người lạ trên mạng không? Cùng IELTSITY đi tìm câu trả lời với từ vựng band 8+ nhé!

 

Topic advice

1. Is it good to ask for advice from strangers online?

Well, it may sound weird but to me, seeking advice from strangers is effective. That is because they are random people who don’t benefit from what they advise you to do at all. They probably have goodwill and just want to help. Furthermore, these people may have a more impartial judgment because they look at the problem from a third-person point of view, which means their advice might be more sensible.

Bản dịch:

Chà, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng với tôi, tìm kiếm lời khuyên từ người lạ rất hiệu quả. Đó là bởi vì họ là những người ngẫu nhiên không được hưởng lợi gì từ những gì họ khuyên bạn làm. Họ có thể có thiện chí và chỉ muốn giúp đỡ. Hơn nữa, những người này có thể có phán đoán khách quan hơn vì họ nhìn vấn đề từ quan điểm của người thứ ba, điều đó có nghĩa là lời khuyên của họ có thể sẽ hợp lý hơn.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • seek (v) tìm kiếm
 • goodwill (n) thiện chí
 • Furthermore (từ nối) Hơn nữa
 • impartial (adj) khách quan (= objective)
 • judgment (n) đánh giá
 • third-person (adj) người thứ ba, ngôi thứ 3
 • sensible (adj) hợp lý

 

 

2. Whose advice is more helpful? Parents’ or friends’?

I think both parents and friends offer valuable advice, each with its unique strengths. Parents would bring experience and a deep understanding of our history, often offering wisdom for the long term. Friends, however, provide immediate, relatable advice based on their understanding of your current situation. Sometimes, the blend of parental guidance and friends’ relatable support creates a balanced perspective. The effectiveness of advice depends on the situation; therefore considering both viewpoints alongside personal feelings is often beneficial when making decisions.

Bản dịch:

Tôi nghĩ cả cha mẹ và bạn bè đều đưa ra những lời khuyên có giá trị, mỗi người đều có những điểm mạnh riêng. Cha mẹ sẽ mang lại kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử của chúng ta, thường mang lại sự khôn ngoan lâu dài. Tuy nhiên, bạn bè sẽ đưa ra lời khuyên ngay lập tức, phù hợp dựa trên sự hiểu biết của họ về tình hình hiện tại của bạn. Đôi khi, sự kết hợp giữa sự hướng dẫn của cha mẹ và sự hỗ trợ từ bạn bè sẽ tạo ra một quan điểm cân bằng. Hiệu quả của lời khuyên tùy thuộc vào tình huống; do đó việc xem xét cả hai quan điểm bên cạnh cảm xúc cá nhân thường có lợi khi đưa ra quyết định.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • offer (v) đưa ra
 • wisdom (n) sự khôn ngoan
 • relatable (adj) phù hợp, có thể liên hệ được
 • blend (n) sự kết hợp
 • parental guidance (n) hướng dẫn của cha mẹ
 • perspective (n) góc nhìn
 • alongside (prep) cùng với

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic ADVICE đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan