Topic READING – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bao lâu bạn mua một cuốn sách? Cùng trả lời câu hỏi topic Reading này với từ vựng band 8+ từ IELTSITY nhé!

Topic READING

1. Do you read books?

Well, as enriching as I think reading can be, I rarely spend time reading books. I just can’t seem to find the motivation to take up this habit even though I have a lot of free time these days.

Bản dịch:

Chà, dù tôi nghĩ việc đọc có thể giúp ích nhiều nhưng tôi hiếm khi dành thời gian để đọc sách. Tôi dường như không thể tìm thấy động lực để thực hiện thói quen này mặc dù dạo này tôi có rất nhiều thời gian rảnh.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • enriching (adj) giúp tăng kiến thức
  • motivation (n) động lực
  • take up N (n) bắt đầu (thói quen)

 

2. How often do you buy a book?

Well, honestly, I’m not much of an avid reader myself so I only buy books on very rare occasions like once or twice a year. Most of the time, I would read recommended books that my friends lend to me and that’s very much it.

Bản dịch:

Thành thật mà nói, bản thân tôi cũng không phải là người ham đọc sách nên tôi chỉ mua sách vào những dịp rất hiếm hoi như một hoặc hai lần một năm. Hầu hết thời gian, tôi sẽ đọc những cuốn sách được bạn bè giới thiệu cho tôi mượn và thế là đủ.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • avid (adj)
  • most of the time (adv) hầu hết thời gian
  • lend (v) cho mượn, cho vay

 

3. Have you ever read a novel that has been adapted into a movie? 

Well, I haven’t. Some people say that you should do that to better follow the storyline and grasp the idea that the movie conveys. However, I think that if it’s just for entertainment purposes, then it really doesn’t matter.

Bản dịch:

Vâng, tôi chưa. Một số người cho rằng bạn nên làm như vậy để bám sát mạch truyện hơn và nắm bắt được ý tưởng mà bộ phim truyền tải tốt hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu chỉ nhằm mục đích giải trí thì thực sự không quan trọng.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • storyline (n) mạch truyện
  • grasp (v) nắm được, hiểu được
  • convey (v) truyền đạt

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic READING đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan