Topic Writing – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn thích viết về điều gì? Bạn hãy cùng team IELTSITY trả lời câu hỏi topic Writing với từ vựng band 8+ nhé!

Topic WRITING

1. Do you write? 

As a student, I have to go to school pretty much on a daily basis so I have to spend lots of time listening to lectures and taking notes as well. So yeah I do have to write a lot of knowledge down on my notebooks. Additionally, during literature classes for example, we are asked to write long essays and for other subjects, I do have to jot down a lot of things too.

Bản dịch:

Là một sinh viên, tôi phải đến trường khá nhiều hàng ngày nên tôi cũng phải dành nhiều thời gian để nghe giảng và ghi chép. Vì vậy, tôi phải ghi rất nhiều kiến ​​thức vào sổ tay của mình. Ngoài ra, chẳng hạn như trong giờ học văn, chúng tôi được yêu cầu viết những bài luận dài và đối với những môn học khác, tôi cũng phải ghi lại rất nhiều thứ.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • on a daily basis (adv) thường xuyên, hằng ngày
  • lecture (n) bài giảng
  • literature (n) văn học
  • essay (n) bài văn, bài luận
  • jot down (v) viết, ghi chép

 

2. What do you like to write? Why?

Honestly speaking, I wouldn’t say I’m into writing that much but sometimes when I have too much things in my head and I need to sort things out a little bit, you know, just to clear my mind and not get too stressed out, I would try to write some in my diary. For example, I can go on and on about how my day went, how other people has been treating me lately, and most of the time, I would talk about my feelings which I sometimes have difficulties sharing with other people. 

Bản dịch:

Thành thật mà nói thì tôi sẽ không nói là tôi thích viết đến vậy, nhưng đôi khi khi tôi có quá nhiều thứ trong đầu và tôi cần sắp xếp mọi thứ một chút, bạn biết đấy, chỉ để đầu óc tỉnh táo và không quá căng thẳng, tôi sẽ cố gắng viết vài điều vào nhật ký của mình. Ví dụ, tôi có thể viết không ngừng về việc ngày hôm nay của tôi diễn ra như thế nào, gần đây người khác đối xử với tôi như thế nào và hầu hết thời gian, tôi sẽ nói về những cảm xúc của mình thứ mà đôi khi tôi gặp khó khăn khi chia sẻ với người khác.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • be into sth (adj) thích cái gì
  • sort things out (v) sắp xếp mọi thứ
  • clear one’s mind (v) làm đầu óc tỉnh táo
  • on and on (adv) liên tục không nghỉ
  • lately (adv) gần đây

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic WRITING đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

Bài viết liên quan