Topic NEIGHBORHOOD – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Điều gì khiến một khu phố trở thành một nơi tốt để sinh sống? IELTSITY sẽ cùng bạn trả lời câu hỏi này với các từ vựng band 8+ nhé

Topic NEIGHBORHOOD (1)

1. What makes a neighborhood a good one to live in? 

Well, I think the first thing people think of when choosing to settle down in a neighborhood is to make sure the area has good security. I mean, no one wants to live in a slum surrounded by thieves or gangsters or junkies. In addition, I think there should be all kinds of amenities readily available within short distances like hospitals, schools, restaurants and the like. Those things would definitely make people’s lives in that neighborhood much more convenient in my opinion.

Bản dịch:

Chà, tôi nghĩ điều đầu tiên mọi người nghĩ đến khi chọn định cư ở một khu phố là đảm bảo khu vực đó có an ninh tốt. Ý tôi là, không ai muốn sống trong một khu ổ chuột được bao quanh bởi những tên trộm, bọn xã hội đen hoặc những kẻ nghiện ngập. Ngoài ra, tôi nghĩ cần có sẵn tất cả các loại tiện ích trong khoảng cách ngắn như bệnh viện, trường học, nhà hàng, v.v. Theo tôi, những điều đó chắc chắn sẽ làm cho cuộc sống của người dân ở khu phố đó thuận tiện hơn nhiều.

Các từ mới được sử dụng trong câu: 

  • settle down (v) định cư
  • security (n) an ninh
  • slum (n) khu ổ chuột
  • gangster (n) xã hội đen
  • junky (n) tên nghiên
  • amenities (n) tiện ích
  • readily (adv) một cách sẵn sàng
  • the like (idiom) những thứ tương tự

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IETLSITY cho topic NEIGHBORHOOD đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Bài viết liên quan