Topic Advertisement – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn thường nhìn thấy quảng cáo ở đâu? Cùng IELTSITY trả lời topic Advertisement với từ vựng band 8+ nhé!

Topic advertisements

 

1. Where do you see advertisements?

Well, basically everywhere. Marketers tend to put up advertisements anywhere possible like billboards some streets, commercials in the middle of TV programs or even pop-up ads when you’re scrolling through social media, minding your own business.

Bản dịch:

Uhm, về cơ bản ở khắp mọi nơi. Các nhà tiếp thị có xu hướng đặt quảng cáo ở bất cứ đâu có thể như bảng quảng cáo trên một số đường phố, quảng cáo ở giữa các chương trình TV hoặc thậm chí quảng cáo bật lên khi bạn đang lướt mạng xã hội và suy nghĩ về công việc của mình.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • Marketer (n) nhà tiếp thị
 • put up advertisement (v) đặt quảng cáo
 • billboard (n) biển quảng cáo (đặt ở các toà nhà, ven đường)
 • commercial (n) video quảng cáo trên mạng, TV
 • pop-up ad (n) quảng cáo bật lên
 • scroll (v) lướt (bảng tin)

2. Do you think advertising influences peoples decisions?

Well, more or less, yes. Some people say that they don’t really care about advertisements, but I believe that the constant bombardment of commercials on a daily basis that is really planting an idea in their mind and it may really nudge them towards going for a particular product or service when needs arise. I think it’s simply the art of advertising.

Bản dịch:

Vâng, ít nhiều thì có. Một số người nói rằng họ không thực sự quan tâm đến quảng cáo. Nhưng tôi luôn tin rằng việc quảng cáo liên tục tấn công hàng ngày thực sự đang gieo vào đầu họ một ý tưởng và nó thực sự có thể thúc đẩy họ hướng tới một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể khi có nhu cầu. Tôi nghĩ đó đơn giản là nghệ thuật quảng cáo.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • more or less (cụm) (dù) ít hay nhiều
 • bombardment (n) sự tấn công liên tục
 • on a daily basis (adv) hàng ngày
 • plant an idea in one’s mind (v) gieo vào đầu ai ý nghĩ
 • nudge sb towards sth(v) thúc đẩy ai làm gì
 • go for N (v) mua, lấy cái gì

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic ADVERTISEMENT đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan