Topic ANIMALS – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có ủng hộ thí nghiệm trên động vật không? IELTSITY sẽ trả lời câu hỏi topic Animals với các từ vựng band 8+ nhé!

topic animals

1. Do you support experiments on animals?

I think as long as the aim of that experiment is to save people’s lives then it should be justified. I think there are a bunch of reasons scientist nowadays are still carrying out a lot of tests on animals. The first one is because animals are actually very similar to us biologically. They are also prone to many diseases and by doing studies on them, we can actually come up with the right solution, the right medical treatment for that disease. In addition, since they have shorter lifespan, it’s easier to compare the changes between generation and generation.

Bản dịch:

Tôi nghĩ miễn là mục đích của thí nghiệm đó là cứu mạng sống con người thì điều đó là hợp lý. Tôi nghĩ có rất nhiều lý do khiến các nhà khoa học ngày nay vẫn tiến hành nhiều thử nghiệm trên động vật. Đầu tiên là vì động vật thực sự rất giống chúng ta về mặt sinh học, chúng cũng dễ mắc nhiều bệnh và bằng cách nghiên cứu về chúng, chúng ta thực sự có thể đưa ra giải pháp phù hợp, phương pháp điều trị y tế phù hợp cho căn bệnh đó. Ngoài ra, vì chúng có tuổi thọ ngắn hơn nên việc so sánh sự thay đổi giữa thế hệ này với thế hệ khác sẽ dễ dàng hơn.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • justified (adj) hợp lí, chính đáng
 • a bunch of (cụm) một đống, nhiều
 • carry out (v) tiến hành
 • biologically (adv) về mặt sinh học
 • be prone to V (adj) dễ xảy ra cái gì, dễ mắc cái gì
 • medical treatment (n) phương pháp điều trị
 • lifespan (n) vòng đời, tuổi thọ

 

2. In what ways are humans different from other animals?

In my opinion, there are numerous differences that make human stand out from other animals. The biggest and most important of all is the fact that human possesses the ability to think and can put those thoughts into words. Logical thinking helps us tremendously with problem-solving, planning for the future and therefore set us apart from other species. Additionally, human also has communication skills which allow us to create meaningful conversations and deliver complex ideas and knowledge.

Bản dịch:

Theo tôi, có rất nhiều điểm khác biệt khiến con người nổi bật so với các loài động vật khác. Điều lớn nhất và quan trọng nhất là con người có khả năng tư duy và có thể diễn đạt những suy nghĩ đó thành lời nói. Tư duy logic giúp chúng ta rất nhiều trong việc giải quyết vấn đề, lập kế hoạch cho tương lai và do đó khiến chúng ta khác biệt với các loài khác. Ngoài ra, con người còn có kỹ năng giao tiếp cho phép chúng ta tạo ra những cuộc trò chuyện có ý nghĩa và đưa ra những ý tưởng và kiến ​​thức phức tạp.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • numerous (adj) nhiều
 • stand out from N (v) nổi bật, nổi lên khỏi/so với cái gì
 • possess (v) sở hữu, có
 • logical thinking (n) tư duy logic
 • tremendously (adv) rất lớn, rất nhiều
 • problem-solving (n) việc sử lí vấn đề
 • set sb/sth apart (v) khiến ai khác biệt
 • meaningful (adj) có ý nghĩa

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic HISTORY đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ trên các nền tảng cho bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Bài viết liên quan