Topic Chatting – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có thích trò chuyện với bạn bè không? Cùng IELTSITY trả lời câu hỏi này với các từ vựng band 8+ nhé!

Topic Chatting

 

1. Do you like chatting with friends? 

Yes! I like chitchatting but only with my buddies. I’m not a social butterfly so I don’t like engaging in conversations with strangers. So I would choose to confined in my besties most of the time.

Bản dịch:

Đúng! Tôi thích trò chuyện nhưng chỉ với bạn bè của tôi. Tôi không phải là người quảng giao nên tôi không thích bắt chuyện với người lạ. Vì vậy, hầu hết thời gian tôi sẽ chọn cách tâm sự với những người bạn thân của mình.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • buddy (n) bạn bè
  • social butterfly (n) người giỏi xã giao, người quảng giao
  • confine in (v) tâm sự với người mình tin tưởng

 

2. Do you prefer to communicate face-to-face or via social media?

I would rather have a direct conversation. When you’re speaking to someone directly, you’re able to feel the tone, body language and facial expressions. They make communication more effective while with online interactions those elements are often limited, which may cause some misunderstanding or miscommunication.

Bản dịch:

Tôi thích nói chuyện trực tiếp hơn. Khi bạn nói chuyện trực tiếp với ai đó, bạn có thể cảm nhận được giọng điệu, ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm trên khuôn mặt. Chúng làm cho việc giao tiếp hiệu quả hơn trong khi với các tương tác trực tuyến, những yếu tố đó thường bị hạn chế, có thể gây ra một số hiểu lầm hoặc thông tin sai lệch.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • tone (n) tông giọng
  • body language (n) ngôn ngữ cơ thể
  • facial expression (n) biểu cảm
  • effective (adj) hiệu quả
  • misunderstanding (n) hiểu lầm
  • miscommunication (n) thông tin trao đổi lỗi

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic Chatting đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan