Topic COMPLAINTS – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Các công ty có nên dạy cách phản hồi với lời phàn nàn của khách hàng không? Cùng IELTSITY sẽ “phản hồi” câu hỏi này nhé!

TOPIC COMPLAINTS

1. Do you think complaints are important for business? 

Absolutely, complaints are like reality checks for businesses. They’re not just grievances; they’re valuable feedback that points out where we’re falling short. Complaints highlight areas for improvement, giving businesses a chance to evolve and meet customer needs more effectively. Ignoring complaints is like ignoring a GPS when you’re lost—it won’t get you where you want to go.

Bản dịch:

Hoàn toàn có thể, khiếu nại giống như kiểm tra thực tế đối với doanh nghiệp. Chúng không chỉ là những lời than phiền; chúng là những phản hồi có giá trị chỉ ra những điểm chúng tôi còn thiếu sót. Khiếu nại nêu bật các lĩnh vực cần cải thiện, mang lại cho doanh nghiệp cơ hội phát triển và đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiệu quả hơn. Bỏ qua những lời phàn nàn cũng giống như bỏ qua GPS khi bạn bị lạc—nó sẽ không đưa bạn đến nơi bạn muốn.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • reality check (n) kiểm tra thực nghiệm
 • grievance (n) lời than phiền
 • fall short (idiom) không đạt một tiêu chuẩn nào đó
 • evolve (v) tiến hoá
 • meet sb’s need (v) đáp ứng nhu cầu

 

2. Do you think it’s important for a business company to train their employees to react to the customer’s complaints?

Without a doubt, training employees to handle customer complaints is a game-changer. It’s not just about fixing issues; it’s about turning a problem into an opportunity. Well-trained employees can turn upset customers into loyal ones. They’re the frontline warriors who, with the right skills, can not only resolve problems but also leave customers feeling heard and valued. It’s like providing your team with the tools to turn a potentially bad situation into a win-win for both the customer and the business.

Bản dịch:

Chắc chắn rồi, việc đào tạo nhân viên cách giải quyết khiếu nại của khách hàng là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Nó không chỉ là khắc phục vấn đề; đó là việc biến một vấn đề thành một cơ hội. Những nhân viên được đào tạo bài bản có thể biến những khách hàng khó chịu thành những khách hàng trung thành. Họ là những chiến binh tuyến đầu, với những kỹ năng phù hợp, không chỉ có thể giải quyết vấn đề mà còn khiến khách hàng cảm thấy được lắng nghe và trân trọng. Nó giống như cung cấp cho nhóm của bạn các công cụ để biến một tình huống xấu có thể xảy ra thành một tình huống có lợi cho cả khách hàng và doanh nghiệp.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • handle (v) giải quyết
 • issue (n) vấn đề
 • Well-trained (adj) được đào tạo bài bản
 • loyal (adj) trung thành
 • warrior (n) chiến binh
 • resolve (v) giải quyết
 • a win-win (situation) (n) tình huống có lợi cho 2 bên

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic Public transport đã giúp bạn luyện tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan