Topic Emails – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn thường liên lạc bằng tin nhắn hay email? IELTSITY sẽ cùng giúp các bạn trả lời topic này nhé!

 

TOPIC emails

1. Do you prefer contacting others by text messages or emails?

Well, I use both of them. For daily conversations with my friends or family, I would text on the phone because it is faster and more convenient, but when I want to ask for a leave of absence from work or submit an assignment to my teacher, emails are definitely more formal and professional.

Bản dịch:

Tôi sử dụng cả hai. Đối với những cuộc trò chuyện hàng ngày với bạn bè hoặc gia đình, tôi sẽ nhắn tin trên điện thoại vì nó nhanh hơn và thuận tiện hơn, nhưng khi tôi muốn xin nghỉ làm hoặc nộp bài tập cho giáo viên, email chắc chắn sẽ trang trọng và chuyên nghiệp hơn.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • convenient (adj) thuận tiên
  • a leave of absence (n) sự nghỉ phép vắng mặt
  • formal (adj) trang trọng
  • professional (adj) chuyên nghiệp

 

2. How often do you write an email?

I write emails regularly, usually a few times a day, often for professional endeavors, staying in touch with friends, or organizing events. It’s a mix—sometimes daily, other times a couple of times a week, depending on what’s happening in my life or work.

Bản dịch:

Tôi viết email thường xuyên, thường là vài lần một ngày, thường là công việc, giữ liên lạc với bạn bè hoặc tổ chức các sự kiện. Đó là sự kết hợp—đôi khi hàng ngày, đôi khi vài lần một tuần, tùy thuộc vào những gì đang xảy ra trong cuộc sống hoặc công việc của tôi.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • professional endeavor (n) nghiệp vụ

 

3. What kinds of emails (or letters) have you received that make you feel happy?

I love receiving heartfelt messages from friends or family, sharing their adventures, or simply checking in. Personalized emails or letters expressing care and appreciation always brighten my day. It’s those genuine connections that bring the biggest smile to my face.

Bản dịch:

Tôi thích nhận được những tin nhắn chân thành từ bạn bè hoặc gia đình, chia sẻ những cuộc phiêu lưu của họ hoặc chỉ đơn giản là hỏi thăm toi. Những email hoặc thư được cá nhân hóa bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao luôn khiến một ngày của tôi tươi sáng hơn. Chính những mối liên hệ chân thành đó đã mang lại nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt tôi.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • heartfelt (adj) chân thành
  • check in (v) hỏi thăm
  • Personalized (adj) được cá nhân hoá, dành riêng cho 1 cá nhân
  • brighten one’s day (v) làm ai hạnh phúc
  • genuine (adj) chân thật, thật lòng

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic EMAILS đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan