Topic Encourage – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Khi nào mọi người cần được khuyến khích? Cùng IELTSITY giải quyết gọn topic Encourage với từ vựng band 8+ nhé!

Topic: Encourage

1. Should parents always encourage their children? 

Well, I agree that encouraging and supporting children is crucial for their self-development. But there are definitely moments where parents shouldn’t encourage the children. For instance, if parents foresee a major mistake that could seriously impact their child’s life. Like if the children want to try dangerous drugs or if they want to get into a fight with someone then parents definitely shouldn’t encourage the children. However, they should try to interfere and stop the children from making those mistakes.

Bản dịch:

Vâng, tôi đồng ý rằng việc khuyến khích và hỗ trợ trẻ em là rất quan trọng cho sự phát triển bản thân của chúng. Nhưng chắc chắn có những lúc cha mẹ không nên khuyến khích trẻ. Chẳng hạn, nếu cha mẹ thấy trước một sai lầm lớn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của con mình. Chẳng hạn như nếu trẻ muốn thử những loại thuốc nguy hiểm hoặc muốn đánh nhau với ai đó thì cha mẹ chắc chắn không nên khuyến khích trẻ mà nên cố gắng can thiệp và ngăn trẻ mắc những sai lầm đó.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • crucial (adj) quan trọng
 • self-development (n) sự phát triển bản thân
 • foresee (v) thấy trước
 • impact (v) ảnh hưởng
 • get into a fight with sb (v) đánh nhau với ai
 • interfere (v) can thiệp

 

2. When do people need to be encouraged?

I suppose everyone would need some kinds of encouragement when they’re tackling something new, facing self-doubt, or navigating difficult situations. Encouragement is vital in fostering motivation and self-belief. For instance, when someone starts a new job, supportive words from colleagues can boost their confidence and help them adapt faster. Similarly, during tough times, a simple “You’ve got this” can be a powerful motivator and help reinforcing their resilience.

Bản dịch:

Tôi cho rằng mọi người sẽ cần một sự động viên nào đó khi họ giải quyết một điều gì đó mới mẻ, đối mặt với sự nghi ngờ bản thân hoặc vượt qua những tình huống khó khăn. Sự khuyến khích là rất quan trọng trong việc thúc đẩy động lực và sự tự tin. Ví dụ, khi ai đó bắt đầu một công việc mới, những lời động viên từ đồng nghiệp có thể nâng cao sự tự tin của họ và giúp họ thích nghi nhanh hơn. Tương tự, trong những thời điểm khó khăn, câu nói đơn giản “Bạn đã có được điều này” có thể là động lực mạnh mẽ và giúp củng cố khả năng phục hồi của họ.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • tackle (v) xử lí cái gì
 • self-doubt (n) sự nghi ngờ bản thân
 • vital (adj) quan trọng
 • foster (v) thúc đẩy
 • motivator (n) động lực
 • reinforce (v) củng cố
 • resilience (n) sự kiên cường

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic Encourage đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan