Topic FREE GIFTS – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có biết tại sao các công ty lại tặng quà miễn phí cho khách hàng không? Cùng IELTSITY giải đáp câu hỏi này với từ vựng band 8+ nhé

Topic Free gifts

1. What kinds of free gifts do they give? Why do people feel happy when they receive free gifts?

I think free gifts vary widely, from small tokens like stickers or keychains to larger items like tote bags or electronics. People feel happy when receiving free gifts due to the element of surprise and the feeling of being appreciated. Gifts, regardless of size, create a sense of goodwill and value, fostering a positive connection between the giver and receiver. They evoke a sense of being thought of and cared for, triggering feelings of joy and gratitude, which naturally uplift one’s mood.

Bản dịch:

Tôi nghĩ quà tặng miễn phí rất đa dạng, từ những món quà nhỏ như nhãn dán hoặc móc khóa cho đến những món quà lớn hơn như túi tote hoặc đồ điện tử. Mọi người cảm thấy vui vẻ khi nhận được quà tặng miễn phí do yếu tố bất ngờ và cảm giác được đánh giá cao. Quà tặng dù lớn hay nhỏ đều tạo cảm giác thiện chí và giá trị, nuôi dưỡng sự kết nối tích cực giữa người tặng và người nhận. Chúng gợi lên cảm giác được quan tâm và chăm sóc, khơi dậy cảm giác vui vẻ và biết ơn, điều này giúp nâng cao tâm trạng của một người một cách tự nhiên.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • token (n) món quà, biểu tượng
  • goodwill (n) thiện chí
  • foster (v) xây dựng (điều gì trừu tượng)
  • evoke (v) gợi lên (cảm giác, cảm xúc) = trigger

 

2. Why do companies usually give free gifts to their customers?

In my opinion, sending gifts is an amicable gesture that shows you really care about somebody. In business, it means you sincerely want your customers to know that they are being taken good care of, and even though the monetary value of the gift may not be high, it is a good way to build customer satisfaction and loyalty.

Bản dịch:

Theo tôi, gửi quà là một cử chỉ thân thiện thể hiện bạn thực sự quan tâm đến ai đó. Trong kinh doanh, điều đó có nghĩa là bạn chân thành muốn khách hàng của mình biết rằng họ đang được chăm sóc chu đáo và mặc dù giá trị tiền tệ của món quà có thể không cao nhưng đó là một cách tốt để xây dựng sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • amicable (adj) thân thiện
  • gesture (n) cử chỉ
  • sincerely (adv) một cách chân thành
  • monetary (adj) tiền tệ
  • loyalty (n) lòng trung thành

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic FREE GIFTS đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan