Topic Law and Order – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Hôm nay hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi dưới đây của chủ đề Law and Order bằng các từ vựng band 8+ nhé!

 

Topic Law and order

1. Do you think law and order are important?

Yes, I believe law and order are absolutely essential for creating a safe and structured society. They set clear boundaries for acceptable behaviors and ensure everyone knows the limits to their actions. Law and order also protect individuals from harm and provide a framework for dealing with wrongdoings, both from others and from oneself. Without them, I think society would be chaotic and unsafe.

Bản dịch:

Đúng, tôi tin rằng luật pháp và trật tự là vô cùng cần thiết để tạo ra một xã hội an toàn và có cấu trúc. Họ đặt ra ranh giới rõ ràng cho những hành vi có thể chấp nhận được và đảm bảo mọi người đều biết giới hạn đối với hành động của họ. Luật pháp và trật tự cũng bảo vệ các cá nhân khỏi bị tổn hại và cung cấp một khuôn khổ để giải quyết các hành vi sai trái, từ người khác và từ chính mình. Không có họ, tôi nghĩ xã hội sẽ hỗn loạn và không an toàn.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • essential (adj) cần thiết
 • boundary (n) ranh giới
 • wrongdoing (n) hành vi sai trái
 • chaotic (adj) hỗn loạn

2. Which department is most responsible for enforcing the law?

Honestly, I’m not entirely sure, but based on what I learned in a university course, the National Assembly in Vietnam plays a crucial role. The Assembly has the power to draft, adopt, and amend the constitution and laws, as well as to abolish laws that violate the constitution. However, in terms of day-to-day enforcement, the police and judicial systems are primarily responsible for upholding and applying these laws. While the National Assembly sets the legal framework, the police and judiciary ensure these laws are followed and justice is served on a daily basis.

Bản dịch:

Thành thật mà nói, tôi không hoàn toàn chắc chắn, nhưng dựa trên những gì tôi học được trong khóa học đại học, Quốc hội ở Việt Nam đóng một vai trò quan trọng. Quốc hội có quyền soạn thảo, thông qua, sửa đổi hiến pháp và luật cũng như bãi bỏ các luật vi phạm hiến pháp. Tuy nhiên, xét về mặt thực thi hàng ngày, cảnh sát và hệ thống tư pháp chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì và áp dụng các luật này. Trong khi Quốc hội đặt ra khuôn khổ pháp lý thì cảnh sát và cơ quan tư pháp đảm bảo các luật này được tuân thủ và công lý được thực thi hàng ngày.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • National Assembly (n) Quốc hội
 • constitution (n) hiến pháp
 • judicial system (n) hệ thống tư pháp
 • upholding (v) duy trì
 • justice (n) công lý

 

3. Is there any law you think is too strict? (Why?/Why not?)

I’m not very sure about specific laws, but in general, I think Vietnam has a well-constructed legal system. We are still developing new laws to keep up with technological advancements and societal changes. While in some situations, the law might feel overly regulated, I don’t believe there are any laws that are excessively strict. Our legal system is designed to be fair and is often influenced by the legal frameworks of Western countries, so I think it is adapted well to fit our own context.

Bản dịch:

Tôi không rõ lắm về các luật cụ thể nhưng nhìn chung, tôi nghĩ Việt Nam có hệ thống pháp luật được xây dựng tốt. Chúng tôi vẫn đang phát triển các luật mới để theo kịp những tiến bộ công nghệ và những thay đổi xã hội. Mặc dù trong một số trường hợp, luật pháp có thể khiến bạn cảm thấy bị quản lý quá mức nhưng tôi không tin có bất kỳ luật nào nghiêm ngặt quá mức. Hệ thống pháp luật của chúng tôi được thiết kế để công bằng và thường bị ảnh hưởng bởi khuôn khổ pháp lý của các nước phương Tây, được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh của chúng tôi.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • legal (adj) thuộc về luật
 • societal change (n) thay đổi xã hội
 • excessively (adv) quá mức
 • fair (adj) công bằng

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic LAW AND ORDER đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan