Topic Losing things – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Chúng ta có thể làm gì để hạn chế mất đồ nhỉ? Cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi topic Losing things với từ vựng và cấu trúc band 8+ nhé!

Topic losing things

1. Do you often lose things?

Well, I wouldn’t say I often lose things, but like anyone, it happens occasionally. Misplacing keys or forgetting where I put my phone happens from time to time, but it’s not a constant issue.

Bản dịch:

Tôi sẽ không nói rằng tôi thường xuyên làm mất đồ, nhưng giống như bất kỳ ai, điều đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Việc đặt nhầm chìa khóa hoặc quên nơi mình để điện thoại thỉnh thoảng xảy ra nhưng đó không phải là vấn đề thường xuyên.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • occasionally (adv) thỉnh thoảng (= from time to time)
  • Misplace (v) để nhầm chỗ
  • issue (n) vấn đề)

 

2. What can we do to avoid losing things?

To avoid losing things, I’ve found that creating designated spaces for items helps a lot. Whether it’s having a designated spot for keys by the door or using a tray for smaller items, it minimizes the chances of misplacing them. Additionally, developing a routine of checking that you have all your essentials before leaving a place is a simple yet effective habit for me.

Bản dịch:

Để tránh thất lạc đồ đạc, tôi thấy rằng việc tạo không gian dành riêng cho đồ đạc sẽ giúp ích rất nhiều. Cho dù đó là có một vị trí dành riêng cho chìa khóa cạnh cửa hay sử dụng khay đựng những vật dụng nhỏ hơn, nó sẽ giảm thiểu nguy cơ thất lạc chúng. Ngoài ra, việc phát triển thói quen kiểm tra xem mình đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết trước khi rời khỏi nơi nào đó là một thói quen đơn giản nhưng hiệu quả đối với tôi.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • designated (adj) dành riêng cho
  • tray (n) khay
  • minimize (v) giảm thiểu
  • Additionally (adv) thêm vào đó
  • essential (n) đồ, vật dụng cần thiết
  • effective (adj) hiệu quả

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic LOSING THINGS đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan