Topic MEET NEW PEOPLE – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có thường gặp gỡ người lạ không? Cùng IELTSITY giải đề lạ này ngay với các từ vựng band 8+ nhé!

Topic Meeting new people

1. How often do you meet new people?( Why/Why not?)

Not often enough. I think I’m one of those people who can be characterized as a homebody. Sometimes I can stay home the whole week, and while it’s comfortable, it can leave me feeling a little disconnected. It can be tough to break out of my comfort zone, but I’m hoping to put myself out there more.

Bản dịch:

Không đủ thường xuyên. Tôi nghĩ tôi là một trong những người có thể được coi là người thích ở nhà. Đôi khi tôi có thể ở nhà cả tuần, và mặc dù điều đó có vẻ thoải mái nhưng nó có thể khiến tôi cảm thấy hơi mất kết nối. Việc thoát ra khỏi vùng an toàn của mình có thể khó khăn nhưng tôi hy vọng có thể khiến mình ra ngoài đó nhiều hơn nữa.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • characterize (v) mô tả
 • homebody (n) người thích ở nhà
 • disconnected (adj) mất kết nối
 • comfort zone (n) vùng an toàn

2. Do you find it easy to talk to new people? (Why/Why not?)

I’d say it really depends. Sometimes I met people who are incredibly chatty and easy-going so I would have the best times talking to them. On the other hand, sometimes I would meet people who seem uninterested in conversation. Maybe we’re on a different wavelength, or maybe they’re just not that social. In those cases, my hands are tied.

Bản dịch:

Tôi muốn nói rằng nó thực sự còn tuỳ. Đôi khi tôi gặp những người cực kỳ hay nói chuyện và dễ gần nên tôi sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời nhất nói chuyện với họ. Mặt khác, đôi khi tôi gặp những người có vẻ không hứng thú với cuộc trò chuyện. Có thể chúng tôi đang ở một bước sóng khác, hoặc có thể họ không hòa đồng. Trong những trường hợp đó, tôi cũng không thể làm gì được.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • chatty (adj) hay nói
 • easy-going (adj) dễ gần
 • be on a different wavelength (cụm) lệch tông, không cùng quan điểm

 

3. When you meet someone for the first time, do you know if you like them? (Why/Why not?)

Well, I usually don’t. It often takes some time to get to know that person better to see if I like them or if we just can’t get along. However, there are instances where the ease of conversation during our first encounter can be a pretty good indicator of our future relationship.

Bản dịch:

Chà, tôi thường không làm thế. Thường phải mất một thời gian để hiểu rõ hơn về người đó và xem liệu tôi có thích họ hay không hay chúng tôi không thể hợp nhau. Tuy nhiên, có những trường hợp mà sự dễ dàng trò chuyện trong lần gặp đầu tiên có thể là một dấu hiệu khá tốt về mối quan hệ trong tương lai của chúng ta.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • get along with sb (v) hoà hợp với ai
 • ease (n) sự dễ dàng
 • encounter (n) sự gặp gỡ
 • indicator (n) dấu hiệu

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic MEET NEW PEOPLE đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan