Topic MEMORY – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có phải là một người hay quên không? Nếu có thì đừng quên xem bài viết này để giải đáp các câu hỏi topic Memory với IELTSITY nhé!

 

Topic MEMORY

1. Are you good at memorizing things?

I’ll say I have a dependable memory. I can remember details and facts well, especially when it is related to my interests. I suppose this comes in handy for various aspects of life, from handling work-related data or managing day-to-day tasks.

Bản dịch:

Tôi sẽ nói rằng tôi có một trí nhớ đáng tin cậy. Tôi có thể nhớ tốt các chi tiết và sự kiện, đặc biệt khi nó liên quan đến sở thích của tôi. Tôi cho rằng điều này sẽ hữu ích cho nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, từ việc xử lý dữ liệu liên quan đến công việc đến quản lý các công việc hàng ngày.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • dependable (adj) đáng tin cậy
  • detail (n) chi tiết
  • come in handy (v) trở nên hữu ích
  • various (adj) nhiều, đa dạng
  • aspect (n) mặt, khía cạnh
  • handle (v) xử lí

 

2. Have you ever forgotten something important?

Of course, like everyone, I’ve had moments where I’ve forgotten something important. Whether it’s misplacing keys, missing an appointment, etc., it happens. Despite efforts to stay organized, we’re all human, and so I accept that forgetfulness is a part of life.

Bản dịch:

Tất nhiên, giống như mọi người, tôi đã có những lúc quên mất điều gì đó quan trọng. Cho dù đó là để sai chỗ chìa khóa, lỡ một cuộc hẹn hay sa sút tinh thần, điều đó vẫn xảy ra. Bất chấp những nỗ lực sắp xếp ngăn nắp, tất cả chúng ta đều là con người và vì vậy tôi chấp nhận rằng sự hay quên là một phần của cuộc sống.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • misplace (v) để sai chỗ
  • appointment (n) cuộc hẹn
  • efforts (n) nỗ lực, cố gắng
  • forgetfulness (n) sự hay quênNếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic MEMORY đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan