Topic MIRRORS – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có nghĩ gương là một đồ trang trí cần thiết không? Cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi part 1 topic Mirrors nhé!

TOPIC MIRRORS

 

1. Do you think mirrors are a necessary decoration?

Absolutely yes, people not only use mirrors for decoration purposes but they also consider mirrors as very useful means to transform the living space. Like, you can use mirrors to make a windowless room feel brighter because mirrors help to reflect more light. Or you can turn a cramped space into a more spacious one, also by using mirrors.

Bản dịch:

Hoàn toàn đúng, người ta không chỉ sử dụng gương cho mục đích trang trí mà họ còn coi gương là phương tiện rất hữu ích để thay đổi không gian sống của mình. Ví dụ, bạn có thể sử dụng gương để làm cho căn phòng không có cửa sổ có cảm giác sáng hơn vì gương giúp phản chiếu nhiều ánh sáng hơn. Hoặc bạn có thể biến một không gian chật chội thành rộng rãi hơn bằng cách sử dụng gương.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • decoration purpose (n) mục đích trang trí
 • living space (n) không gian sống
 • windowless room (n) phòng không cửa sổ
 • reflect (v) phản hiếu
 • cramped (adj) chật chội
 • spacious (adj) rộng rãi

 

2. Do you usually take a mirror with you?

Not really. I think only girls carry mirrors with them in their purses when they go to places. However, I have to admit I rarely ever pass on the chance to check myself out when I see a mirror in public places though.

Bản dịch:

Không hẳn. Tôi nghĩ chỉ con gái mới mang theo gương trong ví khi đi đến nơi nào đó. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng tôi hiếm khi bỏ qua cơ hội kiểm tra (ngoại hình) bản thân khi soi gương ở những nơi công cộng.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • purse (n) ví cầm tay của phụ nữ
 • pass on (v) bỏ qua cái gì
 • check sb out (v) kiểm tra, nhìn ngắm (ngoại hình)

Eg: Stop checking other girls out, James! You have a wife at home. (Đừng có ngắm các cô gái khác nữa, James! Anh có một cô vợ ở nhà đấy!)

 

3. Do you use mirrors?

I don’t think there is a person who doesn’t use a mirror. Because, you know, as humans we constantly look out for our appearance because we have to socialize and that’s when our outward aspects kick in. To me, I usually look in the mirror when I wake up in the morning, before going to bed, and before going out.

Bản dịch:

Tôi không nghĩ có một người không sử dụng gương. Bởi vì, bạn biết đấy, là con người, chúng ta thường xuyên chú ý đến ngoại hình của mình vì chúng ta phải giao tiếp xã hội và đó là lúc khía cạnh bên ngoài của chúng ta phát huy tác dụng. Đối với tôi, tôi thường nhìn vào gương khi thức dậy vào buổi sáng, trước khi đi ngủ, và trước khi ra ngoài.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • look out for (v) chú ý tới, để ý tới, chăm sóc

Eg: I promised to look out for you when your brother died, so I will! (Tôi đã hứa sẽ trông chừng cậu khi anh trai cậu , nên tôi sẽ làm như vậy!)

 • socialize (v) giao thiệp
 • outward aspect (n) khía cạnh bề ngoài
 • kick in (v) trở nên quan trọng, phát huy tác dụng

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic NEIGHBOR đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan