Topic Modern & Historic – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bảo tồn lịch sử và phát triển kinh tế liệu có mâu thuẫn với nhau? Cùng IELTSITY chúng mình trả lời câu hỏi hóc búa này nhé!

Topic Modern & Historic (2)

1. Does historic preservation contradict economic development?

I believe historic preservation and economic development don’t necessarily contradict each other; in fact, they can be mutually beneficial. While there might be some initial costs associated with preserving historic buildings, the long-term economic advantages these buildings bring about can be significant. Preserving historical sites can attract tourism, drawing residents and visitors alike, and boosting local businesses. Adaptive reuse of historic buildings for modern purposes can also be an economically viable strategy, creating a balance between preservation and development.

Bản dịch:

Tôi tin rằng việc bảo tồn lịch sử và phát triển kinh tế không nhất thiết phải mâu thuẫn với nhau; trên thực tế, chúng có thể mang lại lợi ích chung. Mặc dù có thể có một số chi phí ban đầu liên quan đến việc bảo tồn các tòa nhà lịch sử nhưng lợi ích kinh tế lâu dài có thể rất đáng kể. Bảo tồn các di tích lịch sử có thể thu hút du lịch, thu hút người dân cũng như du khách và kích thích các doanh nghiệp địa phương. Tái sử dụng thích ứng các tòa nhà lịch sử cho mục đích hiện đại cũng có thể là một chiến lược khả thi về mặt kinh tế, tạo ra sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • preservation (n) sự bảo tồn, bảo quản
 • economic (adj) về, thuộc kinh tế
 • contradict (v) mâu thuẫn
 • beneficial (adj) có lợi
 • draw (v) hấp dẫn, kéo tới
 • local business (n) doanh nghiệp địa phương
 • Adaptive (adj) thích ứng (với hoàn cảnh)
 • viable (adj) khả thi, có thể dẫn tới thành công

 

2. Is it the government’s responsibility to preserve historic cities and historic buildings?

From my point of view, the responsibility for preserving historic cities and buildings is shared by the government, community, and private stakeholders. Governments often play a crucial role in establishing and enforcing preservation policies, offering incentives, and allocating funds for restoration efforts. However, it’s not solely the government’s responsibility. Communities and individuals also play a pivotal role in advocating for the preservation of their cultural heritage. Private investment and partnerships can also provide financial support for restoration projects.

Bản dịch:

Theo quan điểm của tôi, trách nhiệm bảo tồn các thành phố và tòa nhà lịch sử được chia sẻ bởi chính phủ, cộng đồng và các bên liên quan tư nhân. Các chính phủ thường đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và thực thi các chính sách bảo tồn, đưa ra các biện pháp khuyến khích và phân bổ kinh phí cho các nỗ lực phục hồi. Tuy nhiên, đó không chỉ là trách nhiệm của chính phủ. Cộng đồng và cá nhân cũng đóng một vai trò then chốt trong việc vận động bảo tồn di sản văn hóa của họ. Đầu tư tư nhân và quan hệ đối tác cũng có thể cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án khôi phục.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • stakeholder (n) bên liên quan
 • enforce policy (v) thi hành chính sách
 • offer incentive (v) đưa ra các biện pháp khuyến khích
 • allocate fund (v) phân bổ kinh phí
 • solely (adv) duy nhất (=only)
 • pivotal (adj) then chốt
 • financial support (n) sự hỗ trợ tài chính

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic Modern & Historic đã giúp bạn luyện tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan