Topic MUSIC – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Hôm nay hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi dưới đây của chủ đề MUSIC bằng các từ vựng band 8+ nhé!

 

Topic MUSIC

1. Do you like music? Why or why not?

Yes, I absolutely love music. I’ve been passionate about it since I was very young, largely inspired by my mom. She was always singing songs, and her love for music deeply influenced me. Her constant singing was very inspirational and that’s a big reason why music means so much to me.

Bản dịch:

Tôi thực sự yêu thích âm nhạc. Tôi đam mê nó từ khi còn rất nhỏ, phần lớn được truyền cảm hứng từ mẹ tôi. Cô ấy luôn hát những bài hát và tình yêu âm nhạc của cô ấy đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Giọng hát liên tục của cô ấy rất truyền cảm và đó là lý do chính khiến âm nhạc có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • passionate (adj) đam mê
  • influence (v) ảnh hưởng
  • mean so much to sb (v) có ý nghĩa lớn với ai

 

2. What type of music do you like to listen to when you are alone? Why?

Well, I don’t stick to a specific type of music. I kinda enjoy discovering new artists and exploring various genres. Each genre has its unique beauty, you know, so I prefer not to limit myself. However, if I had to choose, I’d say I lean towards independent music—quiet, low-key, and not mainstream. This genre fascinates me more and more, and I find it a path worth exploring.

Bản dịch:

Tôi không theo đuổi một thể loại nhạc cụ thể nào. Tôi thích khám phá các nghệ sĩ mới và khám phá nhiều thể loại khác nhau. Mỗi thể loại đều có nét đẹp riêng nên tôi không muốn giới hạn bản thân. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn, tôi sẽ nói rằng tôi thiên về âm nhạc độc lập – yên tĩnh, trầm lắng và không theo xu hướng chủ đạo. Thể loại này ngày càng mê hoặc tôi và tôi thấy đó là một con đường đáng để khám phá.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • stick to sth (n) dính vào, chỉ tập trung vào một cái gì
  • lean towards sth (v) nghiêng về cái gì
  • mainstream (adj) bình thường, truyền thống

 

 

3. Has the music that you listen to changed since you were young?

Yes and no. When I was younger, I listened to a lot of pop and EDM, and I still appreciate those genres today. However, my musical taste has significantly expanded over the years. Now, I explore and enjoy a variety of genres like rap, R&B, country, and jazz. I’m no longer confined to one type of music anymore. Now I love exploring all the different sounds and styles out there..

Bản dịch:

Có và không. Khi còn nhỏ, tôi nghe rất nhiều nhạc pop và EDM, và đến nay tôi vẫn đánh giá cao những thể loại đó. Tuy nhiên, gu âm nhạc của tôi đã mở rộng đáng kể theo năm tháng. Bây giờ, tôi khám phá và thưởng thức nhiều thể loại khác nhau như rap, R&B, country và jazz. Tôi không còn bị giới hạn trong một thể loại âm nhạc nữa. Bây giờ tôi thích khám phá tất cả các âm thanh và phong cách khác nhau ngoài kia..

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • genre (n) thể loại
  • expand (v) mở rộng
  • confine (v) giới hạn

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic MUSIC đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan