Topic NAME – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn thấy thế nào nếu ai đó quên tên của bạn? IELTSITY có câu trả lời band 8+ cho bạn đây!!

 

Topic name

1. How would you feel if someone forgot their names?

It depends on who the person is. If it is someone who I consider close to me, then I would be pretty offended. But if it is just some random person that I have only met once or twice, then it isn’t a big deal to me.

Bản dịch:

Nó phụ thuộc vào người đó là ai. Nếu đó là một người mà tôi cho là thân thiết với mình thì tôi sẽ khá khó chịu. Nhưng nếu chỉ là một người ngẫu nhiên nào đó mà tôi chỉ gặp một hoặc hai lần thì đối với tôi đó không phải là vấn đề lớn.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • offend (v) xúc phạm, làm ai khó chịu
  • random (adj) ngẫu nhiên

 

2. What do you do to help you remember other people’s names?

Well, normally, I would try to repeat the names multiple times when I’m talking to them or I would give them a nickname to help me remember their names better. 

Bản dịch:

Chà, thông thường, tôi sẽ cố gắng nhắc lại tên nhiều lần khi nói chuyện với họ hoặc tôi sẽ đặt biệt danh cho họ để giúp tôi nhớ tên họ tốt hơn.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • multiple (adj) nhiều
  • nickname (n) biệt danh

 

3. Do you often forget people’s names?

I would say not very often. I have a really large extended family so sometimes I don’t remember my relatives’ names. Especially the people from the older generations like my grand uncle or my great aunt, I haven’t met those people for a long time, maybe for decades so I can only recognize the faces but cannot recall the names

Bản dịch:

Tôi nghĩ là không thường xuyên đến thế. Tôi có một đại gia đình rất lớn nên đôi khi tôi không nhớ tên người thân của mình. Đặc biệt là những người thuộc thế hệ lớn tuổi như ông ngoại hay bà cố của tôi, tôi đã lâu không gặp, có lẽ hàng chục năm nên tôi chỉ biết mặt chứ không nhớ tên.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • extended family (n) đại gia đình
  • relative (n) người họ hàng
  • recall (v) nhớ lại

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic NAME đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan