Topic OPINION – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Từ khi nào thì trẻ con bắt đầu có quan điểm của riêng mình? Bạn hãy cùng tìm hiểu với IELTSITY nhé!

TOPIC OPINION

1. When do you think children start to have their own opinions?

Children develop their own opinions and perspectives as they grow and gain cognitive abilities, typically starting around preschool age and continuing into adolescence. As children mature, they are capable of forming independent thoughts and opinions based on their interactions with the world around them. A preschool-aged child might develop preferences for certain foods based on personal experiences. For instance, they may hate eating vegetables since they taste bland. As they grow older, they may form opinions on more complex topics, such as societal issues or personal beliefs, influenced by peers, family members, teachers, and exposure to media.

Bản dịch:

Trẻ em phát triển ý kiến và quan điểm của riêng mình khi chúng lớn lên và có được khả năng nhận thức, thường bắt đầu từ độ tuổi mẫu giáo và tiếp tục đến tuổi thiếu niên. Khi trẻ trưởng thành, chúng có khả năng hình thành những suy nghĩ và quan điểm độc lập hơn dựa trên tương tác với thế giới xung quanh. Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo có thể phát triển sở thích đối với một số loại thực phẩm dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Ví dụ, chúng có thể ghét ăn rau vì rau có vị nhạt. Khi lớn lên, chúng có thể hình thành quan điểm về các chủ đề phức tạp hơn, chẳng hạn như các vấn đề xã hội hoặc niềm tin cá nhân, bị ảnh hưởng bởi bạn bè đồng trang lứa, các thành viên trong gia đình, giáo viên và việc tiếp xúc với các phương tiện truyền thông.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • cognitive ability (n) khả năng nhận thức
 • preschool age (n) tuổi mẫu giáo
 • preference (n) sở thích
 • societal issue (n) vấn đề xã hội
 • peer (n) bạn bè

 

2. Who are smart children likely to be influenced by?

Even though smart children can possess strong critical thinking skills and are capable of analyzing information from multiple sources, they are still likely to be influenced by a variety of sources, including parents, teachers, peers… They are also likely to seek out diverse perspectives and weigh evidence before forming their own opinions. For example, a gifted student may engage in thoughtful discussions with their teachers and classmates, absorbing new ideas and perspectives while also critically evaluating information presented to them. Additionally, they may seek out mentors or role models who inspire them intellectually, further shaping their opinions.

Bản dịch:

Mặc dù những đứa trẻ thông minh có thể sở hữu kỹ năng tư duy phản biện mạnh mẽ và có khả năng phân tích thông tin từ nhiều nguồn nhưng chúng vẫn có khả năng bị ảnh hưởng bởi nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cha mẹ, giáo viên, bạn bè đồng trang lứa… Trẻ cũng có xu hướng tìm kiếm quan điểm đa dạng và cân nhắc bằng chứng trước khi hình thành quan điểm riêng của mình. Ví dụ, một học sinh có năng khiếu có thể tham gia vào các cuộc thảo luận sâu sắc với giáo viên và bạn cùng lớp, tiếp thu những ý tưởng và quan điểm mới đồng thời đánh giá nghiêm túc thông tin được trình bày cho các em. Ngoài ra, họ có thể tìm kiếm những người cố vấn hoặc hình mẫu truyền cảm hứng cho họ về mặt trí tuệ, định hình thêm ý kiến của họ.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • critical thinking skill (n) kĩ năng tư duy phản biện
 • a variety of (cụm) nhiều
 • seek out (v) tìm kiếm
 • weigh (v) cân nhắc
 • thoughtful (adj) sâu sắc
 • absorbing (v) tiếp thu

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic OPINION đã giúp bạn luyện tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem các bài viết tương tự:

 

Bài viết liên quan