Topic Breaking rules – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Trong những trường hợp nào thì trẻ em không làm theo quy định nên được tha thứ? IELTSITY sẽ cùng bạn trả lời các câu hỏi này nhé!

TOPIC BREAKING RULES

1. On what occasions can children be forgiven if they don’t follow some rules?

From my perspective, children can be forgiven for not following rules in situations where their actions stem from genuine curiosity, lack of understanding, or the learning process. For example, if a child accidentally breaks an item while exploring, it’s often more about their natural curiosity than intentional rule-breaking. Similarly, if a child forgets a rule due to excitement or eagerness to participate, we should forgive them as long as it becomes a learning opportunity.

Bản dịch:

Theo quan điểm của tôi, trẻ em có thể được tha thứ nếu không tuân theo các quy tắc trong những tình huống mà hành động của chúng xuất phát từ sự tò mò thực sự, thiếu hiểu biết hoặc quá trình học tập. Ví dụ, nếu một đứa trẻ vô tình làm vỡ một món đồ khi đang khám phá, nguyên nhân thường là do tính tò mò tự nhiên của chúng hơn là cố ý vi phạm quy tắc. Tương tự, nếu trẻ quên nội quy do quá phấn khích hoặc háo hức tham gia, chúng ta nên tha thứ cho trẻ miễn là điều đó trở thành cơ hội học tập.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • perspective (n) quan điểm
 • forgive (v) tha thứ
 • stem from (v) bắt nguồn từ
 • intentional (adj) cố ý
 • eagerness (n) sự háo hức

 

2. What are the reasons that cause people to break the rules?

People break rules for a myriad of reasons, often influenced by their individual circumstances, beliefs, or external pressures. Sometimes rule-breaking occurs due to ignorance or a lack of awareness about specific regulations. In other cases, people may intentionally defy rules as an act of rebellion or resistance, especially if they perceive the rules as unjust or restrictive.

Bản dịch:

Mọi người phá vỡ các quy tắc vì nhiều lý do, thường bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh cá nhân, niềm tin hoặc áp lực bên ngoài. Đôi khi việc vi phạm quy tắc xảy ra do thiếu hiểu biết hoặc thiếu nhận thức về các quy định cụ thể. Trong các trường hợp khác, người ta có thể cố tình thách thức các quy tắc như một hành động nổi loạn hoặc phản kháng, đặc biệt nếu họ cho rằng các quy tắc đó là bất công hoặc hạn chế.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • a myriad of (cụm) nhiều
 • individual (adj) cá nhân
 • external (adj) bên ngoài
 • ignorance (n) sự thiếu hiểu biết
 • regulations (n) luật, quy định
 • defy (v) chống lại, thách thức
 • rebellion (n) sự nổi loạn, sự bồng bột
 • unjust (adj) bất công (về luật pháp)

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic Breaking rules đã giúp bạn luyện tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan