Topic Public Transport – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn nghĩ đâu là lợi ích của các cơ sở công cộng? Cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi này với từ vựng band 8+ nhé!

Topic Public transport

1. What are the benefits of public facilities? 

Public facilities, including parks, libraries, and community centers, are the heartbeat of communities. They not only provide spaces for recreation, learning, and social connection but also contribute to overall well-being. While parks offer a break from city life, promoting physical and mental health, places like libraries serve as knowledge hubs, ensuring information access for all. Moreover, there are also community centers that foster a sense of belonging through events and activities, enhancing community identity.

Bản dịch:

Các cơ sở công cộng, bao gồm công viên, thư viện và trung tâm cộng đồng, là nhịp tim của cộng đồng. Chúng không chỉ cung cấp không gian để giải trí, học tập và kết nối xã hội mà còn góp phần mang lại sức khỏe tổng thể. Trong khi các công viên mang đến sự tách biệt khỏi cuộc sống thành thị, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần thì những nơi như thư viện lại đóng vai trò là trung tâm kiến thức, đảm bảo khả năng tiếp cận thông tin cho tất cả mọi người. Hơn nữa, còn có các trung tâm cộng đồng nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc thông qua các sự kiện và hoạt động, nâng cao bản sắc cộng đồng.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • recreation (n) sự giải trí
 • well-being (n) sức khoẻ
 • promote (v) nâng cao
 • hub (n) trung tâm
 • foster (v) nuôi dưỡng
 • community identity (n) bản sắc, tinh thần cộng đồng

 

2. Why are some public transport methods popular, such as the subway?

I believe public transportation like the subways, is popular for its practicality and cost-effectiveness. Subways offer a quicker, more efficient alternative to personal vehicles, reducing traffic congestion in cities Their affordability makes them appealing to low-income people and helps them save money in contrast to car ownership. Subways also have predictable schedules that simplify planning, adding convenience to daily commutes. Beyond that, it’s obvious that by taking public transport, we’re taking responsibility for the environment and reducing our carbon footprints.

Bản dịch:

Tôi tin rằng phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm được ưa chuộng vì tính thiết thực và tiết kiệm chi phí. Tàu điện ngầm cung cấp giải pháp thay thế nhanh hơn, hiệu quả hơn cho phương tiện cá nhân, giảm tắc nghẽn giao thông trong thành phố. Khả năng chi trả hợp lý khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với những người có thu nhập thấp và giúp họ tiết kiệm tiền thay vì sở hữu ô tô. Tàu điện ngầm cũng có lịch trình có thể dự đoán được giúp đơn giản hóa việc lập kế hoạch, tăng thêm sự thuận tiện cho việc đi lại hàng ngày. Ngoài ra, rõ ràng là bằng cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng, chúng ta đang chịu trách nhiệm về môi trường và giảm lượng khí thải carbon của mình.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • cost-effectiveness (n) sự tiết kiệm
 • alternative (n) cái thay thế
 • congestion (n) tắc nghẽn (giao thông)
 • appealing (adj) hấp dẫn
 • predictable (adj) dễ đoán
 • commute (n) sự di chuyển

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic Public transport đã giúp bạn luyện tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan