Topic SCHOOLS – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn muốn thay đổi điều gì ở trường của mình? Cùng IELTSITY trả lời câu hỏi part 1 này với các từ vựng band 8+ nhé!

Topic SCHOOLS

 

1. Do you think your school is good for every student?

Well, I don’t think any school is universally good for every student. It really depends on the individual and what they’re looking for in their education. My school has its strengths and weaknesses, just like any other. Ultimately, the “best” school varies from person to person, depending on factors like teaching style, extracurricular opportunities, and the specific programs and resources available.

Bản dịch:

Tôi không nghĩ có trường nào tốt cho mọi học sinh cả. Nó thực sự phụ thuộc vào từng cá nhân và những gì họ đang tìm kiếm trong quá trình học tập của mình. Trường của tôi cũng có điểm mạnh và điểm yếu, giống như bất kỳ trường nào khác. Cuối cùng, trường “tốt nhất” sẽ khác nhau ở mỗi người, tùy thuộc vào các yếu tố như phong cách giảng dạy, cơ hội ngoại khóa cũng như các chương trình và nguồn lực cụ thể sẵn có.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • universally (adv) mọi, tất cả
 • individual (n) cá nhân
 • strength (n) điểm mạnh
 • weakness (n) điểm yếu
 • Ultimately (adv) cuối cùng
 • vary (v) thay đổi, khác
 • extracurricular (adj) ngoại khoá

 

2. What changes do you want to make in your school?

There are a few changes I’d like to see in my school. However, the most crucial shift that I want to see is that we can have more emphasis on mental health support. Students often face a lot of stress and pressure, so having more accessible counseling services and programs to promote well-being would be great.

Bản dịch:

Có một vài thay đổi mà tôi muốn thấy ở trường của mình. Tuy nhiên, sự thay đổi quan trọng nhất mà tôi muốn thấy là chúng ta có thể chú trọng hơn vào việc hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Học sinh thường phải đối mặt với nhiều căng thẳng và áp lực, vì vậy việc có thêm các dịch vụ và chương trình tư vấn dễ tiếp cận hơn để nâng cao sức khỏe sẽ là điều tuyệt vời.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • crucial (adj) quan trọng
 • emphasis (n) sự nhấn mạnh, chú trọng
 • mental health (n) sức khoẻ tâm thần
 • accessible (adj) dễ tiếp cận
 • counseling service (n) dịch vụ tư vấn
 • well-being (n) sức khoẻ

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic SCHOOLS đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

 

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan