Topic SINGING – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn có thích hát không? Hát theo các bài hát tiếng Anh sẽ giúp bạn cải thiện phát âm của mình đó! Cùng IELTSITY tìm hiểu thêm về topic Singing nhé!

Topic singing

 

1. Do you like singing?

Absolutely, I love singing. It’s a form of expression that allows me to convey emotions and connect with music on a personal level. Whether it’s belting out tunes in the car or singing along to my favorite songs at home, it’s a joyful activity that brings a sense happiness.

Bản dịch:

Chắc chắn rồi, tôi thích ca hát. Đó là một hình thức biểu đạt cho phép tôi truyền tải cảm xúc và kết nối với âm nhạc ở cấp độ cá nhân. Cho dù đó là hát những giai điệu trong ô tô hay hát theo những bài hát yêu thích của tôi ở nhà, đó là một hoạt động vui vẻ mang lại cảm giác thư thái và hạnh phúc.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • expression (n) sự biểu đạt
 • convey (v) truyền đạt
 • personal (adj) mang tính cá nhân
 • belt out (v) hát (= sing)
 • sing along to N (v) hát theo cái gì

 

 

2. Does your school teach you to sing?

My school does have a music program that includes singing, but it’s not a dedicated singing curriculum. We have choir classes and opportunities to participate in musical events, which I appreciate for the chance to develop my singing skills. While it might not be the primary focus, it adds a creative and communal aspect to my overall learning experience.

Bản dịch:

Trường tôi có chương trình âm nhạc bao gồm ca hát, nhưng đó không phải là chương trình giảng dạy chuyên sâu về ca hát. Chúng tôi có các lớp hợp xướng và cơ hội tham gia các sự kiện âm nhạc, điều mà tôi đánh giá cao vì có cơ hội phát triển kỹ năng ca hát của mình. Mặc dù nó có thể không phải là trọng tâm chính nhưng nó bổ sung thêm khía cạnh sáng tạo và mang tính cộng đồng cho trải nghiệm học tập tổng thể của tôi.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • dedicated (adj) chuyên sâu
 • choir (n) dàn đồng ca
 • opportunity (n) cơ hội
 • appreciate (v) trân trọng
 • primary (adj) chính
 • aspect (n) khía cạnh
 • communal (adj) cộng đồng

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic SINGING đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan