Topic STUDY – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Điều gì quan trọng hơn với bạn? Giáo viên dạy bạn hay những người bạn học cùng? Cùng IELTSITY đi tìm lời giải ngay thôi nào!

topic Study

 

1. What do you study?

I’m currently studying English Teacher Education, focusing on both English language studies and the pedagogy of teaching. My major entails a comprehensive study of the English language alongside learning effective teaching strategies and methodologies. This dual focus equips me with the necessary linguistic proficiency and instructional skills to become a competent English teacher.

Bản dịch:

Tôi hiện đang theo học ngành Sư phạm Tiếng Anh, tập trung vào cả nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Anh và phương pháp giảng dạy sư phạm. Chuyên ngành của tôi đòi hỏi phải nghiên cứu toàn diện về tiếng Anh bên cạnh đó cũng là học các chiến lược và phương pháp giảng dạy hiệu quả. Trọng tâm kép này trang bị cho tôi trình độ ngôn ngữ và kỹ năng giảng dạy cần thiết để trở thành một giáo viên tiếng Anh giỏi.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • pedagogy (n) phương pháp giảng dạy
  • entail (v) đòi hỏi
  • strategy (n) chiến lược
  • proficiency (n) trình độ (ngôn ngữ)

 

2. Which is more important to you—the teachers or the other students on your course?

I think other students hold more importance for me in the course. While it’s true that teachers are the ones imparting knowledge, and guidance, in times when they can’t help you with your studies, fellow students would be the ones to provide support, and diverse perspectives, which can help the learning experience tremendously.

Bản dịch:

Tôi nghĩ những sinh viên khác quan trọng hơn trong khóa học của tôi. Mặc dù đúng là giáo viên là người truyền đạt kiến thức và hướng dẫn, nhưng trong những lúc họ không thể giúp bạn học tập, các bạn học sinh sẽ là người hỗ trợ và đưa ra những quan điểm đa dạng, điều này có thể giúp ích rất nhiều cho trải nghiệm học tập.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • impart (v) truyền đạt
  • guidance (n) sự hướng dẫn
  • fellow (n) bạn, đồng chí
  • perspective (n) góc nhìn

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic STUDY đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan