Topic TAKING PHOTOS – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Bạn thường chụp ảnh bằng máy ảnh hay điện thoại? IELTSITY thì có câu trả lời rồi đây, cùng khám phá với chúng mình nhé!

TOPIC Taking photos

1. Do you take photos by camera or phone?

Well, I primarily use my phone to take photos due to its convenience and portability. While I appreciate the quality of cameras, they are way beyond my budget and besides, my phone’s camera still meets my needs for everyday photography.

Bản dịch:

Tôi chủ yếu sử dụng điện thoại để chụp ảnh do tính tiện lợi và tính di động của nó. Mặc dù tôi đánh giá cao chất lượng của máy ảnh nhưng chúng vượt xa túi tiền của tôi và bên cạnh đó, máy ảnh trên điện thoại của tôi vẫn đáp ứng được nhu cầu chụp ảnh hàng ngày của tôi.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • convenience (n) sự tiện lợi
  • portability (n) tính di động, có thể mang theo
  • beyond my budget (adj) quá đắt

 

2. How to deal with pictures after you take them?

After taking photos, I organize them into folders on my computer or cloud storage. I delete any duplicates or low-quality shots and then edit the remaining photos using photo editing software if I need to enhance their quality and aesthetics. Finally, I can share the edited photos with friends and family or I might just put together some albums for myself to flip through whenever I want.

Bản dịch:

Sau khi chụp ảnh, tôi sắp xếp chúng vào các thư mục trên máy tính hoặc bộ lưu trữ đám mây. Tôi xóa những bức ảnh trùng lặp hoặc chất lượng thấp, sau đó chỉnh sửa những bức ảnh còn lại bằng phần mềm chỉnh sửa ảnh nếu tôi cần nâng cao chất lượng và tính thẩm mỹ của chúng. Cuối cùng, tôi có thể chia sẻ những bức ảnh đã chỉnh sửa với bạn bè và gia đình hoặc tôi có thể tập hợp một số album để mình xem qua bất cứ khi nào tôi muốn.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • cloud storage (n) bộ lưu trữ đám mây
  • enhance (v) tăng, cải thiện
  • photo editing software (n) phần mềm chỉnh sửa ảnh
  • flip through (v) nhìn qua nhanh chóng

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic TAKING PHOTOS đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan