Topic TV SHOWS – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Hôm nay hãy cùng IELTSITY trả lời các câu hỏi dưới đây của chủ đề TV SHOWS bằng các từ vựng band 8+ nhé!

Topic TV SHOWS

1. Do you think it is more interesting to watch famous people or ordinary people’s shows?

I think it depends on personal preferences. For some people, watching celebrities go about their daily lives, running errands, working, and creating can be entertaining. It helps them relate to these celebrities on a personal level and bridges the gap between their own lives and those of famous people. On the other hand, some people enjoy watching the lives of ordinary individuals with different circumstances and backgrounds. This helps them understand more about the world around them, realize they are not the center of the universe, and recognize the struggles of those who are less privileged. This awareness can inspire them to help others or appreciate and improve their own circumstances.

Bản dịch:

Tôi nghĩ nó phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Đối với một số người, việc xem những người nổi tiếng sống cuộc sống hàng ngày của họ, làm việc lặt vặt, đi làm và sáng tạo có thể rất thú vị. Nó giúp họ hiểu về những người nổi tiếng này ở cấp độ cá nhân và thu hẹp khoảng cách giữa cuộc sống của chính họ và cuộc sống của những người nổi tiếng. Mặt khác, một số người thích quan sát cuộc sống của những con người bình thường với những hoàn cảnh và gia đình khác nhau. Điều này giúp các em hiểu hơn về thế giới xung quanh, nhận ra mình không phải là trung tâm của vũ trụ và nhận ra sự đấu tranh của những người kém may mắn hơn. Nhận thức này có thể truyền cảm hứng cho họ để giúp đỡ người khác hoặc đánh giá cao và cải thiện hoàn cảnh của chính họ.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • personal preference (n) sở thích cá nhân
 • go about one’s day (n) sống, làm các hoạt động trong ngày
 • running errands (n) làm việc vặt
 • bridge the gap (v) thu hẹp khoảng cách
 • circumstance (n) hoàn cảnh
 • privileged (adj) may mắn

 

2. Why do people like to watch talent shows?

There are many reasons why people enjoy watching talent shows. For some, it’s a way to discover individuals with similar talents. For example, if you are a dancer or a singer, you might watch talent shows to see how your skills measure up to others. This can help you evaluate your own abilities and determine if you need to improve or if you are ready to compete. Others watch talent shows simply for entertainment. It’s a relaxing way to unwind, have a drink, and enjoy the show, often with friends. Talent shows provide a great source of fun and relaxation.

Bản dịch:

Có nhiều lý do khiến mọi người thích xem các chương trình tài năng. Đối với một số người, đó là cách để khám phá những cá nhân có tài năng tương tự. Ví dụ: nếu bạn là một vũ công hoặc ca sĩ, bạn có thể xem các chương trình tài năng để xem kỹ năng của bạn so với người khác như thế nào. Điều này có thể giúp bạn đánh giá khả năng của chính mình và xác định xem bạn có cần cải thiện hay bạn đã sẵn sàng cạnh tranh hay chưa. Những người khác xem các chương trình tài năng chỉ để giải trí. Đó là một cách thư giãn để thư giãn, uống nước và thưởng thức chương trình, thường là với bạn bè. Các chương trình tài năng mang lại nguồn vui và thư giãn tuyệt vời.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • measure up to sb (v) so với ai
 • relaxation (v) so sánh, đánh giá
 • unwind (v) thư giãn
 • relaxation (n) sự thư giãn

 

3. Is it possible for us to know that children who are 3 or 4 years old will become musicians or painters when they grow up?

Absolutely not. While you can observe if young children have a knack for certain activities, such as drawing or music, it’s impossible to predict with certainty that they will pursue these as careers. Interests and skills can change as children grow and explore different activities and environments. They may develop new passions or decide to pursue different paths as they discover more about themselves. Therefore, it is not possible to determine if a 3 or 4-year-old will definitely become a musician or painter in the future.

Bản dịch:

Tuyệt đối không. Mặc dù bạn có thể quan sát xem trẻ nhỏ có năng khiếu về một số hoạt động nhất định hay không, chẳng hạn như vẽ hoặc âm nhạc, nhưng không thể dự đoán chắc chắn rằng chúng sẽ theo đuổi những hoạt động này như sự nghiệp. Sở thích và kỹ năng có thể thay đổi khi trẻ lớn lên và khám phá các hoạt động và môi trường khác nhau. Họ có thể phát triển những niềm đam mê mới hoặc quyết định theo đuổi những con đường khác nhau khi họ khám phá thêm về bản thân. Vì vậy, không thể xác định liệu một đứa trẻ 3 hay 4 tuổi có chắc chắn sẽ trở thành nhạc sĩ hay họa sĩ trong tương lai hay không.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

 • have a knack for (v) có năng khiếu làm gì
 • certainty (n) sự chắc chắn
 • pursue (v) theo đuổi
 • passion (n) đam mê
 • path (n) con đường

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic TV SHOWS đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

Bài viết liên quan