Topic Foreign Language – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Giáo viên dạy tiếng nước ngoài cần có những phẩm chất gì? Bạn hãy cùng trả lời câu hỏi này với phần trả lời mẫu band 8+ từ IELTSITY nhé!

Topic Foreign Language

 

1. What qualities should foreign language teachers have?

Well I think in order to become really good foreign language teachers you need two really special qualities. First of all, you need to be creative. The reason why I say this is because teaching a foreign language is different than teaching a normal subject like mathematics or history in a sense that if you want your students to have good command of that language, you not only have to teach them grammar and things like that but you also have to help them become interested in the culture of that language. This only happens if you can instill in your students the love for the culture and the students start to explore the culture by themselves, either by listening to music or watching movies in that language. Then, sooner or later, they would become very proficient at that language.

So to do that, the teachers have to be very creative because they have to find a way to incorporate interesting teaching materials like maybe they can use an extract from novel or a cut from a movie to spark in the students the love for that language.

The second quality is patience. This boils down to the fact that not everyone will have a natural ability to learn foreign language. Some are better than the others so for some students, you need to be patient and let them have a certain amount of time to absorb knowledge and make improvements by themselves.

Bản dịch:

Tôi nghĩ để trở thành giáo viên ngoại ngữ giỏi bạn cần có hai phẩm chất thực sự đặc biệt. Trước hết, bạn cần phải sáng tạo. Sở dĩ tôi nói điều này là vì tôi nghĩ dạy ngoại ngữ khác với dạy một môn thông thường như toán hay lịch sử ở chỗ nếu bạn muốn học sinh của mình thông thạo ngôn ngữ đó thì bạn không chỉ phải dạy ngữ pháp cho chúng. và những thứ tương tự nhưng bạn cũng phải giúp họ quan tâm đến văn hóa của ngôn ngữ đó. Điều này chỉ xảy ra nếu bạn có thể truyền cho học sinh của mình tình yêu văn hóa và học sinh bắt đầu tự mình khám phá văn hóa đó bằng cách nghe nhạc hoặc xem phim bằng ngôn ngữ đó. Rồi sớm hay muộn họ cũng sẽ trở nên rất thành thạo ngôn ngữ đó.

Vì vậy, để làm được điều đó, giáo viên phải rất sáng tạo vì họ phải tìm cách kết hợp các tài liệu giảng dạy thú vị như có thể sử dụng một đoạn trích trong tiểu thuyết hoặc một đoạn cắt từ một bộ phim để khơi dậy trong học sinh niềm yêu thích với ngôn ngữ đó.

Phẩm chất thứ hai là sự kiên nhẫn. Điều này cơ bản là vì không phải ai cũng có khả năng học ngoại ngữ bẩm sinh. Một số tốt hơn những cái khác cho nên với một số học sinh, bạn cần kiên nhẫn và để họ có một lượng thời gian nhất định để tiếp thu kiến ​​thức và tự mình tiến bộ.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • qualities (n) phẩm chất
  • have good command of (v) có khả năng sử dụng tốt (ngôn ngữ gì)
  • instill in sb sth (v) truyền cho ai cái gì
  • sooner or later (phrase) sớm hay muộn thì, cuối cùng thì
  • proficient in/at sth/doing sth(adj) thành thạo trong việc gì

Eg:

That girl is totally proficient at her job, she’s been doing this for years. (Cô gái đó hoàn toàn thành thạo công việc của mình, cô ấy đã làm công việc này nhiều năm rồi)

  • incorporate (v) kết hợp
  • teaching material (n) tài liệu dạy học
  • extract (n) đoạn trích (trong văn học)
  • spark (v) khơi dậy, thắp lên (v) điểm cơ bản, lí do cơ bản là
  • absorb (v) hấp thụ

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic Foreign Language đã giúp bạn trong việc ôn tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ để bạn bè cùng luyện tập nhé!

Xem các bài viết tương tự:

 

Bài viết liên quan