Topic SUCCESS – câu trả lời mẫu Speaking band 8+

Topic Success đã rất quen thuộc với các bạn rồi đúng không? Thế nhưng hay cùng thử sức với các câu hỏi mới này với IELTSITY nhé!

TOPIC: SUCCESS

1. What do people need to sacrifice for success?

Since achieving success typically demands significant dedication, hard work, people often need to sacrifice a lot of time, comfort, and sometimes personal relationships for success. A person aiming for success in their career may need to work long hours and omit many leisure activities as well as time spent with family and friends to achieve their goals. Similarly, an entrepreneur launching a startup might have to invest all their time and resources into their venture, sacrificing personal comforts and relationships in the pursuit of business success.

Bản dịch:

Vì để đạt được thành công thường đòi hỏi sự cống hiến, làm việc chăm chỉ nên mọi người thường cần phải hy sinh nhiều thời gian, sự thoải mái và đôi khi là các mối quan hệ cá nhân để thành công. Một người hướng tới thành công trong sự nghiệp có thể phải làm việc nhiều giờ và bỏ qua nhiều hoạt động giải trí cũng như dành thời gian cho gia đình và bạn bè để đạt được mục tiêu của mình. Tương tự như vậy, một doanh nhân khởi nghiệp có thể phải đầu tư toàn bộ thời gian và nguồn lực vào công việc kinh doanh của mình, hy sinh những tiện nghi cá nhân và các mối quan hệ để theo đuổi thành công trong kinh doanh.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • sacrifice (v) hy sinh
  • aim for (v) hướng tới
  • entrepreneur (n) doanh nhân
  • launch (v) phóng, thành lập
  • venture (n) công việc kinh doanh

 

2. Is it easy for a business to be successful without affecting the environment?

Of course not! Businesses may face a lot of challenges in achieving success without impacting the environment, but I believe that with strategic planning and sustainable practices, we can mitigate these effects. They can slowly adopt eco-friendly practices, innovation, and responsible resource management, which offer avenues for minimizing these negative effects on nature. For example, Tesla’s electric vehicles have contributed greatly to greenhouse gas emission reductions, showcasing how businesses can thrive with conscientious environmental approaches.

Bản dịch:

Dĩ nhiên là không! Các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với rất nhiều thách thức để đạt được thành công mà không ảnh hưởng đến môi trường, nhưng tôi tin rằng với việc lập kế hoạch chiến lược và các hoạt động sản xuất bền vững, chúng ta có thể giảm thiểu những tác động này. Họ có thể từ từ áp dụng các biện pháp thực hành thân thiện với môi trường, đổi mới và quản lý tài nguyên có trách nhiệm, từ đó đưa ra các giải pháp giảm thiểu những tác động tiêu cực này đối với thiên nhiên. Ví dụ, xe điện của Tesla đã góp phần to lớn vào việc giảm phát thải khí nhà kính, cho thấy các doanh nghiệp có thể phát triển mạnh mẽ như thế nào nhờ các hoạt động bảo vệ môi trường có lương tâm.

Các từ mới và ngữ pháp sử dụng trong câu:

  • sustainable practice (n) hoạt động kinh doanh bền vững
  • mitigate (v) giảm thiểu
  • eco-friendly (adj) thân thiện với môi trường
  • avenue (n) biện pháp
  • conscientious (adj) có lương tâm

 

Nếu bạn thấy các câu trả lời mẫu của IELTSITY cho topic SUCCESS đã giúp bạn luyện tập kĩ năng nói thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem các bài viết tương tự:

 

Bài viết liên quan