Lưu trữ của tác giả: tran khanh

POINT ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Point đi với giới từ at, to, out, up. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ...

INFORMATION ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

“Không bé ơi, em không follow anh mà em đòi xin in tư của anh....

COMPLAINED ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Complained đi với giới từ about, to, of, against. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ...

UPSET ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Upset đi với giới từ to, about, at, by, with. Cùng IELTSITY tìm hiểu về...

ATTEND ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Attend đi với giới từ to. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ nghĩa và cách...

SUPPORT ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Support đi với giới từ for, from, with. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ nghĩa...

SERIOUS ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Serious đi với giới từ about, with, in, on. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ...

SORRY ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? 

Sorry đi với giới từ for, about, to. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ nghĩa...

EXPECT ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Expect không đi với giới từ nào cả. Tại sao vậy? Cùng IELTSITY tìm hiểu...

CONTAIN ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?

Contain đi với giới từ in, within, on. Chọn sao cho đúng đây? Cùng IELTSITY...