Danh Động Từ Là Gì (Gerund)? Cách Dùng Danh Động Từ Trong Tiếng Anh

1. Giới thiệu về danh động từ (Gerund)

– Khái niệm: Hiểu đơn giản, danh động từ (Gerund) là DANH TỪ được hình thành bằng cách thêm đuôi -ing vào động từ. 

Danh động từ mang một số đặc điểm của động từ và danh từ, chúng ta có thể bổ nghĩa cho nó bằng cách thêm trạng từ hoặc tân ngữ như đối với động từ; hoặc thêm các tính từ sở hữu (my, your, our, his, her,…) ở đằng trước nó như đối với danh từ.

– Ví dụ về cách tạo một danh động từ:

Get -> Getting; Be -> Being; Look -> Looking; Sing -> Singing;….

– Ví dụ về danh động từ khi ở trong một câu hoàn chỉnh:

+ Completing your assignments late is very irresponsible.

+ Your singing is driving me mad!

2. Chức năng của danh động từ (Gerund) trong câu

Như đã nói ở trên, danh động từ là một kiểu danh từ, vì thế cũng có chức năng giống một danh từ trong câu

– Danh động từ làm chủ ngữ trong câu:

Commenting on someone else’s appearance is unacceptable. (Bình phẩm ngoại hình của người khác là không thể chấp nhận được)

Danh động từ là “Commenting on someone else’s appearance” 

– Danh động từ làm tân ngữ của động từ:

Can you excuse my being late? (Cô có thể bỏ qua lỗi đi muộn của em được không ạ?)

Danh động từ là “My being late” 

– Danh động từ đứng sau giới từ:

They accused that girl of stealing their millions-of-dollars watches! (Họ buộc tội cô gái đó đã ăn cắp những chiếc đồng hồ triệu đô của họ)

Danh động từ là “stealing their millions-of-dollars watches” 

– Danh động từ bổ nghĩa cho tân ngữ:

People regard his actions as damaging the image of the company (Mọi người coi hành động của anh ta là huỷ hoại hình ảnh của công ty)

Danh động từ là “damaging the image of the company”

 

3. Sự khác nhau giữa danh động từ (Gerund) và danh từ (Noun)

Danh động từ – gerund thường chỉ đến một hành động cụ thể, trong khi danh từ thường chỉ đến một sự vật, sự việc hoặc một ý tưởng trừu tượng. 

Ví dụ: “Swimming” là danh động từ và chỉ đến hành động, trong khi “pool” là danh từ và chỉ đến một sự vật cụ thể.

 

4. Một số động từ thường được sử dụng với danh động từ – gerund

Ví dụ:

  • enjoy/like/love/dislike/detest/hate: I enjoy swimming in the summer.
  • avoid: She avoids eating meat and dairy.
  • recommend: My doctor recommends taking vitamins everyday for better health.
  • suggest: Harry suggests going to the cinema this weekend.
  • admit: Her child admitted stealing the money.
  • deny: She denied cheating in the final exam.

5. Kết luận

Tổng kết lại, danh động từ – gerund là một loại danh từ trong ngữ pháp tiếng Anh được tạo ra bằng cách thêm đuôi “ing” vào động từ. Gerund có thể đóng vai trò là chủ ngữ, tân ngữ hoặc đối tượng của giới từ trong câu. Chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng và các trường hợp sử dụng danh động từ, sự khác nhau giữa danh động từ – gerund và danh từ (noun), và một số lưu ý khi sử dụng danh động từ.

Tuy nhiên, khi sử dụng danh động từ – gerund, cần phải cẩn thận để không gây hiểu nhầm với các dạng khác của động từ, như quá khứ phân từ hoặc hiện tại tiếp diễn. Ngoài ra, cần lưu ý rằng một số động từ trong tiếng Anh chỉ đi kèm với danh động từ hoặc danh từ, và không thể sử dụng với cả hai dạng.

Vì vậy, để sử dụng chính xác danh động từ trong ngữ pháp tiếng Anh, cần phải hiểu rõ các trường hợp sử dụng, cách kết hợp với các động từ và giới từ, và đặc điểm khác biệt giữa danh động từ và danh từ.

Bài viết liên quan