Independent Đi Với Giới Từ Gì?

Independent đi với giới từ Of và From. Hãy cùng IELTSITY tìm hiểu ngữ nghĩa của chúng và cách sử dụng nhé!

I. Independent là gì?

– “Independent” là một tính từ có nghĩa là “độc lập”.

– Independent /ˌɪndɪˈpendənt/ (adj): độc lập, tự chủ, không phụ thuộc

=>  Independence (n): sự độc lập, sự tự chủ, sự không phụ thuộc

=> Independence day: Ngày Quốc Khánh

E.g: Vietnam is working towards becoming an independent and self-sufficient economy.

(Việt Nam đang nỗ lực trở thành một nền kinh tế độc lập và tự cung tự cấp.)

Independence Day is a national holiday in the United States celebrated on July 4th every year.

(Independence Day là ngày lễ Quốc Khánh tại Hoa Kỳ được kỷ niệm vào ngày 4 tháng 7 hàng năm.)

 

II. Phân biệt independent of và independent from

 

Independent of Independent from
Không phụ thuộc, không dựa dẫm vào cái gì Độc lập đối với cái gì
– Her success is independent of her family’s wealth.

(Thành công của cô ấy không phụ thuộc vào tài sản của gia đình.)

– The effectiveness of the treatment is independent of the patient’s age.

(Hiệu quả của phương pháp điều trị không phụ thuộc vào độ tuổi của bệnh nhân.)

– She wants to be independent from her parents and live on her own.

(Cô ấy muốn độc lập với bố mẹ và sống một mình.)

– The company is independent from any external funding sources.

(Công ty độc lập với nguồn tài trợ bên ngoài.)

 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cả hai giới từ đều có thể dùng thay thế cho nhau mà không ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu. Do đó, việc sử dụng “independent of” hay “independent from” phụ thuộc vào ngữ cảnh của câu và thường được quyết định dựa trên cách sử dụng phổ biến trong ngữ liệu tương tự.

Xem Thêm:

 

Bài viết liên quan