Kiến thức

Tổng hợp kiến thức IELTS bao gồm giáo trình, từ vựng, ngữ pháp, bài tập có đáp án, và các lời khuyên trong IELTS của IELTSITY

Giới Từ Chỉ Thời Gian Trong Tiếng Anh

Giới từ chỉ thời gian là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh...

Fill Đi Với Giới Từ Gì?

“Fill đi với giới từ in, out, up, with. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ...

Fond Đi Với Giới Từ Gì?

Fond đi với giới từ of. Cùng IELTSITY tìm hiểu thêm về ngữ nghĩa để...

Prepare Đi Với Giới Từ Gì?

Động từ “prepare” thường kết hợp với giới từ “for” hoặc “with”. Việc nắm vững...

Consist Đi Với Giới Từ Gì?

Consist đi với giới từ of, in, with. Động từ “consist” được sử dụng để...

Demand Đi Với Giới Từ Gì?

Demand không đi với giới từ nào cả. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ nghĩa...

Annoyed Đi Với Giới Từ Gì?

Annoyed đi với giới từ with, at, by. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ nghĩa...

Discuss Đi Với Giới Từ Gì?

Discuss KHÔNG đi với giới từ about. Cùng IELTSITY tìm hiểu về ngữ nghĩa về...

Attitude Đi Với Giới Từ Gì?

Attitude đi với giới từ to, towards. Sự thay đổi nhỏ trong cách sử dụng...

Important Đi Với Giới Từ Gì?

Trong tiếng Anh, “important” là một từ rất quan trọng và thường được sử dụng...